Air Libre Brussel veroordeelt opnieuw de overtredingen van de federale overheid.

De vereniging Air Libre Brussel veroordeelt opnieuw de overtredingen van
de federale overheid. Gezien het onverantwoord gedrag van de regering legt
de vereniging vandaag bijkomende dwangsommen op. Dit brengt de teller op
een totaalbedrag van 60.050.000 Euro.

De intensief overvlogen inwoners van het Brussels gewest drongen reeds een
tijdje aan bij de raad van bestuur van Air Libre om het opleggen van
verdere dwangsommen. Reden hiervoor is de ongevoeligheid van de federale
overheid voor de reeds opgelegde dwangsommen en het uitblijven van de
nodige maatregelen om de hinder te verlichten. Vandaag eist de vereniging
de onmiddelijke betaling van 50.065.000 Euro
dat overeenkomt met 10.013
overtredingen tegen het Brussels arrest van 27 mei 1999 die begaan werden
tussen 1 juli 2007 en 30 april 2008. Op 700 opstijgingen en landingen per
24 uur zijn er dus gemiddeld 33 toestellen in overtreding.

Ter herinnering : het Brussels stadsgewest heeft in 1999 geluidsnormen
opgesteld om de impact van de hinder van vliegverkeer uit Zaventem te
beperken. Ondanks het verzet van zowel de luchthaven als het Vlaams gewest
werden de geluidsnormen door de hoogste rechterlijke instanties van ons
land bekrachtigd. Daarentegen heeft het Brussels gewest nooit gebruikt
gemaakt van het drukkingsmiddel dat de rechter haar heeft toegekend om dit
« verkeersreglement » te doen eerbiedigen, en heeft ze nooit dwangsommen
opgelegd.
Door dit flagrante gebrek aan initiatief is de vereniging Air Libre
Brussel zelf naar de rechter gestapt om het eerbiedigen van de
geluidsnormen te eisen. Op 8 februari 2007 kreeg de vereniging van de
rechter gelijk en werd de onmiddellijke stopzetting van de overtredingen
bevolen met een dwangsom van 5.000 Euro per overtreding ten voordele van de
vereniging.

Het doel van de vereniging Air Libre in deze zaak is zeker niet geld te
vergaren, maar wel de wet te doen eerbiedigen. De wet wordt zowel door de
federale overheid als het Vlaams gewest manifest met de voeten getreden,
waarbij deze laatste niet te beschaamd is om de hinder van een
prive-luchthaven op grondgebied van het Vlaams gewest maximaal op de
inwoners van het Brussels dichtbevokt stedelijk gewest af te wentelen en
tegelijk met de opbrengsten te gaan lopen.

Ondanks een « zachte » dwangsom van 50.000 Euro in mei 2007 en een verdere
9.935.000 Euro in september 2007 heeft de federale overheid nagelaten enige
maatregel te nemen om geen overtredingen te begaan. Integendeel
, de
federale overheid heeft verzet aangetekend tegen de dwangsommen zowel ten
gronde als bij de beslagrechter, met een bijkomend derdenverzet van het
Vlaams gewest. Gezien de situatie vroeg de beslagrechter de vereniging te
wachten met het « beboeten » van verdere overtredingen tot pleidooien en
uitspraak bij zijn Kamer op 9 juni 2008. De vereniging beantwoordde deze
vraag positief en wachtte.
Op de zitting van 9 juni jl. – terwijl alle partijen zich voorbereid
hadden op grondige pleidooien – besliste de rechter als donderslag bij
heldere hemel om de zaak te verdagen tot december 2008, na de uitspraak van
het Hof van Beroep. De vereniging Air Libre Brussel is na deze feiten niet
meer gebonden aan het « gentleman’s agreement » dat met de beslagrechter
overeengekomen was.

Een en ander heeft ook te maken met het geduld dat op is bij de
slachtoffers van de luchthaven die geen schot zien in de zaak.

Het regeerakkoord Leterme voorzag in een rapport van de
mobiliteitsminister aan het kernkabinet ten laatste op 30 april 2008 dat
moest leiden tot een globaal akkoord op 31 mei. Hiervan ontbreekt elk
spoor.
De crash van een cargo-toestel in Zaventem op 25 juni – dank zij
een mirakel zonder catastrofale gevolgen – heeft nochthans aangetoond dat
dringende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Maar het tegendeel
gebeurde : na drie weken vóór de crash geexperimenterd te hebben met
landingen over het Brussels gewest werden nu intensief alle landingen
geconcentreerd vanuit Koekelberg dwars door centrum-Brussel naar Diegem,
voornamelijk op baan 07L. Voor de eerste keer werd dit zelfs de volledige
nacht van 25 op 26 mei uitgevoerd. Niemand leek hierbij overwogen te
hebben om uitzonderlijk de vluchten naar een andere luchthaven af te leiden
of de elementaire beleefdheid aan de dag te leggen de gezinnen, woonachtig
onder desbetreffende nieuwe concentratieroute in de stad, te verwittigen.
Aan diezelfde inwoners wordt ook de mening niet gevraagd om deze nieuwe
route in de toekomst intensief te gebruiken na investeringen die nog in
2008 uitgevoerd zullen worden. Dit gedrag kan niet anders als schandalig
bestempeld worden.

Met deze aktie wensen de intensief overvlogen burgers duidelijk te maken
dat zij de situatie meer dan beu zijn. Ze zijn geschokt en
geschandaliseerd door de nalatigheid waarmee de overheid hun gezinnen en
hun leefomgeving opofferen, hun gezondheid en hun nachtrust verstoren, en
hun leven in gevaar brengen.
Ze zijn geschokt en geschandaliseerd door het misprijzen dat hun
verkozenen tegenover hun kiezers laten blijken en door hun opportunistische
politieke motieven die meer dan ooit mijlenver staan van het streven naar
de veiligheid en het welzijn van de burgers waarvoor ze
verantwoordelijkheid dragen.

De deurwaarder heeft vandaag woensdag het bevelschrift tot betaling
overhandigd op het kabinet van staatssecretaris Schouppe waar elk kenteken
op de gevel ontbrak, waar geen bel te bespeuren viel, en waar men in
gebreke bleef en niet over de wettelijk verplichte lijst van de in beslag
te nemen goederen beschikte. Deze verplichting staat nochthans duidelijk
vermeld in artikel 1412 bis van het Rechterlijk Wetboek en in het K.B. van
6 april 1995… het leek wel alsof er geen federaal Kabinet van Mobiliteit
meer bestaat.

Bijkomend bij de dwangsommen aan de vereniging Air Libre Brussel is de
federale overheid een veel grotere som verschuldigd aan het Brussels
gewest
voor het intensief overvliegen van het Brussels grondgebied. Het
Brussels gewest kreeg van het Hof van Beroep in juni 2005 het recht om de
overtredingen tegen de geluidsnormen te beboeten met 25.000 Euro per
overtreding. Zoals eerder vermeld heeft de Brusselse regering verzuimd
haar milieuwetgeving te doen eerbiedigen en de dwangsommen op te leggen.
Volgens onze vereniging is de huidige uitstaande schuld van de federale
overheid aan het Brussels gewest : 903.375.000 Euro.

Onze vereniging eist vandaag opnieuw dat de Brusselse regering de haar
toegekende dwangsommen gebruikt om de nachtrust en het leven van haar
burgers te beschermen. Hun kiezers hebben daar het volste recht toe,
aangezien het verleden bewezen heeft dat noch de federale regering, noch
het Vlaams gewest bereid zijn de nachtrust en de gezondheid van de inwoners
van het Brussels stadsgewest zelfs minimaal te eerbiedigen.
Hierbij valt op te merken dat in het kader van de huidige evolutie – naar
een confederale staat of naar federaties met een ruime autonomie – het
volstrekt normaal is dat Vlaanderen geen vliegverkeer over een buurgewest
mag sturen, tenzij ze hiervoor toestemming krijgt van deze laatste.
Vanzelfsprekend hoort bij dergelijke toestemming een overeenkomst met
voorwaarden waarbij de parameters gezondheid en veiligheid vooropstaan, en
met bijkomend een substantiële vergoeding voor gebruik van het luchtruim.

de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel vzw