Minister Landuyt misbruikt het recente arrest om de Brusselse agglomeratie maximale overlast te bezorgen

De vereniging Air Libre Brussel heeft kennis genomen van de beslissing van Minister Landuyt om gevolg te geven aan het meest recente arrest van het Hof van Beroep in het voordeel van de inwoners van de noordrand.

De minister zal al het mogelijke doen om de rechters tegemoet te komen, en beweert dat hij binnen de technische beperkingen en capaciteitsvereisten maximaal zal spreiden.

Gezien de eerdere arresten die de oostrand beschermen, kan dit niet anders betekenen dan dat de noordrand nog maar eens ontlast zal worden om de hinder verder af te wentelen op de Brusselse agglomeratie.

In tegenstelling tot de twee vorige arresten van het Hof van Beroep heeft de minister geen cassatieverzoek ingediend tegen dit recente arrest.

Als jurist zou de minister moeten weten dat de recente uitspraak de cassatietoets niet zou doorstaan.
En wel om verschillende redenen :

Een rechter is niet bevoegd een beleid uit te stippelen in plaats van de regering, maar kan slechts overmatige hinder constateren en de regering opleggen hieromtrent maatregelen te nemen.
Het Hof van Beroep is niet gemachtigd om de Brusselse geluidsnormen te schorsen zoals in het arrest vermeld wordt. deze worden op dit ogenblik ten gronde behandeld door de Algemene Vergadering van de Raad van State, die zowel de Franstalige als de Nederlandstalige kamer verenigt. Bovendien maakte dit geen deel uit van de aanklacht van de eisende partij.
De vereniging Air Libre Brussel kan hier slechts uit afleiden dat de minister kiest wat hem politiek goed uitkomt, en veroordeelt met klem deze opportunistische houding van minister Landuyt.

Ze vraagt dan ook met aandrang aan de andere leden van de regering om dit project komende vrijdag op de ministerraad niet goed te keuren.