Brusselse geluidsnormen

Algemene Vergadering van Raad van State beoordeelt de eerdere tegenstrijdige uitspraken door diverse kamers van de Raad van State en zal een eensluidend arrest vellen inzake de Brusselse geluidsnormen.

Gisteren 7 maart heeft de Algemene Vergadering van de Raad van State pleidooien gehouden in de zaak van de tegenstrijdige uitspraken aangaande de Brusselse geluidsnormen.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel was erbij en brengt hiermee verslag uit.

De eisende partijen waaronder DHL en Biac hadden eerder de shorsing van de Brusselse geluidsnormen geëist. Tot nu toe hadden een Franstalige Kamer en een Nederlandstalige Kamer tegenstrijdige arresten geveld waardoor dit geschil in de Algemene Vergadering van de Raad van State beslecht moest worden.

Gisteren werden de pleidooien gehouden van twee uur ‘s middags tot zeven uur ‘s avonds. De discussiepunten hebben betrekking op het evenredigheidsbeginsel, voldoende onderzoek van impact op het verder functioneren van de luchthaven, compatibiliteit met de opdrachten inzake luchtverkeer van de federale regering, bevoegdheidscriterium, …
Ook haalde men als voorbeeld de Zweedse luchthaven van Karlstadt waar een avondklok door de Europese rechtspraak bekrachtigd werd.

De Nederlandstalige auditeur brengt een gematigd advies uit in het voordeel van het Brusselse Gewest en dringt vooral aan op een eerbiedigd evenredigheidsbeginsel als conditio sine qua non voor een eventuele rechtsgeldigheid van de Brusselse geluidsnormen.

De Franstalige auditeur aan zijn kant geeft het Brussels Gewest op alle op Ă©Ă©n na aangehaalde discussiepunten gelijk. Hij bevestigt – zoals het Hof van Beroep dit reeds gedaan had – dat er voldoende rekening gehouden word met de impact van de geluidsnormen op de luchthaven. Niet enkel het geringe aantal in overtreding zijnde toestellen, maar ook de aanpassingen aan de geluidsnormen tot hun uiteindelijke definitieve vorm wijzen op een voorzorg om de luchthavenactiviteit niet te belemmeren. Hij herinnert eraan dat sinds de regionalisering van bevoegdheden elke regio instaat voor de milieubescherming van haar burgers, en dat dit des te belangrijker is gezien het gebrek aan inspraak van het Brussels Gewest in de Vlaamse en Federale beslissingen aangaande de uitbating als dusdanig van de luchthaven. Hij toont ook aan dat een schending van de grondwet betreffende de geluidsnormen zeker niet aangehaald kon worden.

Een uitspraak wordt ten vroegste verwacht binnen een maand.

Air Libre wenst te beklemtonen dat de Brusselse geluidsnormen enkel een beperking opleggen inzake geluidsintensiteit en bijlange na geen voldoende garantie bieden op een leefbare omgeving. Zo is er geen norm vastgesteld voor een maximaal aantal overvluchten per tijdseenheid, hetgeen wel een tweede basiscriterium vormt voor een draaglijke overlast. Hierdoor worden de dropskernen van Diegem en Haren geconfronteerd met tot 350 laag overvliegende toestellen bijna elke dag zonder dat de inwoners enig alternatief geboden wordt. In eenzelfde lijn wordt nooit in rekening genomen dat milieuhinder inzake vliegverkeer niet enkel betrekking heeft op geluid, maar ook op luchtvervuiling. In het noord-oosten van de Brusselse agglomeratie is de geschatte dagelijkse luchtvervuiling gelijk aan zowat de helft van de dagelijkse vervuiling door wegverkeer in de volledige agglomeratie.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel wacht de uitspraak hoopvol maar met ongeduld af.