Vooruitgang voor overvlogenen in het Brussels Gewest, maar geen verbod op luchtverkeer boven dichtbevolkt gebied.

Het Hof van Beroep van Brussel heeft zonet haar beslissing bekendgemaakt in de gezamenlijke actie van Inter-Environnement-Bruxelles, Bruxelles Air Libre Brussel, en een aantal individuele burgers.

Het Hof verbiedt nog steeds niet het overvliegen van dichtbevolkt gebied, maar onderkent in dit arrest van 3 februari 2006 de rechten van de klagende partijen.

Positieve elementen :

Het Hof van Beroep verklaart de eisenden ontvankelijk, hetgeen een erkenning inhoudt van de hinder, risico’s, vervuiling, en daarmee de klachten die het luchtverkeer veroorzaakt.

De rechter stelt verder dat BIAC, de uitbater van de luchthaven, inderdaad verantwoordelijk is en terecht gedagvaardt wordt betreffende de gevolgen van luchtverkeer. Dit in tegenstelling tot pogingen van BIAC om deze verantwoordelijkheid van zich af te schuiven.

De uitspraak zet verder de deur op een kier om te eisen de hinder te laten ophouden bij monde van de wet van 12 januari 1993, dat verenigingen dit juridisch recht verleent. Ter herinnering : In december 2005 heeft Bruxelles Air Libre Brussel een eerste klacht in die zin neergelegd om de meest lawaaierige toestellen boven het dichtbevolkt gebied van de agglomeratie te verbieden..

Andere belangrijke argumenten daarentegen worden door Het Hof van Beroep van tafel geveegd zonder enig gegevens hieromtrent voor te leggen.

Twijfelachtige argumenten :

Het Hof oordeelt dat het voorzorgsprincipe niet in beschouwing genomen kan worden aangezien de risico’s gekend en overwogen werden ! De kans op een vliegtuigcrash in de stad of op de Seveso-zone in Neder-Over-Heembeek wordt als verwaarloosbaar geoordeeld Dit staat in fel contrast met de meeste Europese landen waar men luchtverkeer over dichtbevolkt gebied systematisch mijdt.

Inzake geluidshinder gaat het Hof van Beroep ervan uit dat deze wezenlijk verminderd is, terwijl alle maatregelen en metingen erop wijzen dat deze integendeel fors toenemen, en dat dichtbevolkte zones en gemeenten mede door allerelei spreidingsplannen onnodig intensief overvlogen worden. Het Hof staaft deze beslissing met het feit dat geen van de individuele eisers in de onmiddelijke buurt woont van de drie – door het BIM beheerde en gecertifieerde – geluidsmeters waarop de objectieve klachten gebaseerd zijn. (BIM : Brussels Instituut voor Milieubeheer).

Tenslotte neemt het Hof de politieke retoriek over van de dreigende sluiting van de luchthaven ingeval men dichtbevolkt gebied niet meer zou overvliegen. Dit ongenuanceerd oordeel is eigenaardig genoeg niet gestoeld op enig studiemateriaal, en laat alle mogelijke tussenoplossingen van technische aard en inzake beheersing van de activiteiten buiten beschouwing. Is het Hof onwetend over het uitstekend functioneren van de luchthaven zonder het overvliegen van de Brusselse agglomeratie, en dit elke keer er een Europese topontmoeting in Brussel plaatsgrijpt of zoals tijdens het driedaags bezoek van president G.W. Bush vorig jaar.

De verenigingen IEB en Bruxelles Air Libre Brussel stellen vast dat het Hof van Beroep eigenlijk niet ten gronde geoordeeld heeft, met name op het initiële en voornaamste onderwerp van aanklacht : het al dan niet overvliegen van dichtbevolkt gebied. Het Hof weigert dit verbod te overwegen ondanks bestaande realistische alternatieven. Ze neemt genoegen met het vermelden van een economisch belang zonder ook maar enige vorm van ondersteunende gegevens inzake de economische dreiging die een vliegverbod over dichtbevolkt gebied op de activiteiten van de luchthaven zou vormen.

De eisende partijen beschouwen op een aantal punten voldoende vooruitgang geboekt te hebben om hiermee verdere stappen te ondernemen, en bestuderen nu op welke wijze aan deze uitspraak gevolg zal worden gegeven.