Open brief aan Mijnheer Charles Picque (openbaar onderzoek van de Vlaamse regering)

Brussel, 8 augustus 2005.

Mijnheer de Minister-President,

Wij hebben met verbijstering kennis genomen van het openbaar onderzoek dat de Vlaamse regering begin deze maand aan enkele Brusselse gemeenten voorgelegd heeft. Het onderwerp hiervan betreft de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.

Deze werkwijze past volledig in de sfeer van het misprijzen dat het Vlaams Gewest tijdens de recente evoluties in dit luchthavendossier heeft laten blijken ten aanzien van het Brussels Gewest waarvan ze de autonomie weigert te erkennen zowel als de inspraak van haar democratisch verkozen politici. Gezien het belang, de omvang, en de impact van dit dossier is het ondenkbaar dat de Vlaamse Regering zich rechtstreeks tot de gemeentelijke administraties wendt.

Deze stuntelige manier van handelen verraadt het werkelijke streefdoel van dit zogezegd openbaar onderzoek waarvan de naam luidt « Publieke Consultatie ».
De Vlaamse Regering stelt dit onderzoek open van 1 augustus tot 31 augustus, net wanneer veel mensen met verlof zijn en dus niet in staat te reageren.
De keuze om geen Franstalige versie beschikbaar te stellen bewijst des te meer dat men de 800.000 Franstalige inwoners van het Brussels Gewest eigenlijk niet wenst te raadplegen.
Ook de territoriale beperktheid getuigt van een gebrek aan ernst : slechts vier van de negentien gemeenten werden aangeschreven. De gemeente Schaarbeek, de tweed grootste gemeente van dit land, waarvan delen nochthans intensief overvlogen worden, werd niet geadresseerd. Veel meer gemeenten ondergaan in meer of mindere mate de rechtstreekse gevolgen van het vliegverkeer uit Zaventem.
Inhoud en vorm van dit onderzoek zijn ronduit schandelijk. Het ontbreken van duidelijke en cruciale informatie zowel als het hanteren van zinsconstructies die meer op wetteksten lijken dan op een vraagstelling aan de bevolking zijn totaal demotiverend om enig antwoord op te formuleren.

De manier waarop dit openbaar onderzoek geleid wordt heeft geen ander doel dan zo weinig mogelijk reacties en betwistingen te ontlokken zodat bij gebrek hieraan de hinder van het luchtverkeer uit Zaventem geminimaliseerd kan worden zoals dit tot nu toe het geval was. Hiermee negeert men de jaarlijkse 216 vroegtijdige overlijdens en de 16 miljoen oude Belgische franken die elke dag aan gezondheidskosten in rook opgaan, en dit enkel als gevolg van de nachtvluchten.

Wij rekenen op u om deze ondemocratische werkwijze te verwerpen en aan te klagen.
Wij vragen u om een coherent en duidelijk Openbaar Onderzoek in te stellen in alle gemeenten van het Brussels Gewest omtrent de toekomst van de luchthaven van Zaventem. Het beleid en de ontwikkeling die het Vlaams Gewest volgt en verder voor ogen heeft is een ware bedreiging voor de leefbaarheid van heel de regio en van de Brusselse agglomeratie in het bijzonder.
Het streven naar een toename van luchtverkeer terwijl men met de huidige hinder en haar gevolgen geen blijf weet getuigt van een volledig gebrek aan realiteitszin en beleidsernst. Men weigert nog steeds in te zien dat Brussel-Nationaal ofte de luchthaven van Zaventem reeds lang buiten haar stedelijke karakter en vooral buiten alle redelijke milieuproporties getreden is.

De overvlogen inwoners van het Brussels Gewest vragen sinds jaar en dag een afbouw van de nachtvluchten en een bepreking van het aantal dagvluchten tot 200.000 vliegbewegingen per jaar. Indien Vlaanderen een toename wenst van de activitetien op de luchthaven van Zaventem, dan is het maar vanzelfsprekend dat ze zelf opdraait voor de gepaard gaande toename van de hinder.

Mijnheer de Minister-President, wij rekenen op u om deze waanzinnige ontwikkelingsprojecten van de luchthaven van Zaventem een halt toe te roepen. Wij rekenen op u, net zoals de inwoners elders rond de luchthaven hier recht op hebben, om de stem van de inwoners van het Brussels Gewest duidelijk te vertolken nabij de Vlaamse Regering..

Met de meeste achting,

Het Bestuur van Bruxelles Air Libre Brussel