Volksgezondheid moet norm zijn in vergunningenbeleid luchthaven

Groen! is verontwaardigd over de nieuwe uitbatingvergunning die de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant toekende aan luchthavenuitbater BIAC. Normaal moet een dergelijke vergunning uitgaan van de maximale draagkracht van de omgeving en de omwonenden. In functie van wat voor het milieu en de gezondheid en het welzijn van de bevolking aanvaardbaar is, moeten de krachtlijnen worden uitgetekend waarbinnen een bedrijf zijn activiteiten kan ontplooien. In de plaats daarvan heeft de bestendige deputatie de economische ontwikkelingsplannen van BIAC en het koeriersbedrijf DHL als norm genomen en op basis daarvan vervolgens een vergunning afgeleverd.

Groen! is bevreesd dat deze nieuwe uitbatingvergunning het pad effent voor het doorbreken van het plafond van 25.000 nachtvluchten, zoals dit door gewezen Vlaams minister Vera Dua na een harde strijd in de vorige Vlaamse regering was vastgelegd. Groen! heeft steeds gesteld dat aan dit plafond niet mag geraakt worden, tenzij om het te verminderen. Vandaag slaagt men er al niet in om met het huidige aantal van 21.000 nachtvluchten de levenskwaliteit van vele tienduizenden gezinnen rondom de luchthaven te vrijwaren. Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi glorieux: “Groen! pleit er dan ook voor dat, in afwachting van een Europees verbod op nachtvluchten, de huidige maximumnorm van 25.000 nachtvluchten voor Zaventem alvast verlaagd wordt tot 20.000”.

Naast de ondraaglijke overlast van de nachtvluchten beginnen ook de dagvluchten stilaan de tolerantiegrens te overschrijden. Groen! betreurt daarom dat de uitbatingvergunning het aantal dagvluchten niet begrenst. Niet zolang geleden dienden meer dan 6.000 omwonenden een bezwaarschrift in bij de bestendige deputatie. Deze mensen worden totaal genegeerd.

Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger: 0475-98.20.93

Willy Vanderstappen, provincieraadslid