Bestendige Deputatie kent nieuwe uitbatingsvergunning voor BIAC toe met bijzondere voorwaarden

De bestendige deputatie heeft aan BIAC een nieuwe uitbatingsvergunning toegekend voor het verder uitbaten van de start- en landingsbanen van de luchthaven Brussel-Nationaal. De vergunning werd verleend voor een termijn van 20 jaar.
Aan de toekenning van de vergunning zijn wel bijzondere voorwaarden gesteld. Daarenboven kan de bestendige deputatie de bijzondere voorwaarden in heroverweging nemen wanneer de resultaten van het milieueffectenrapport gekend zijn.

De Vlarem-wetgeving is flexibel genoeg om de lopende vergunning aan wijzigende omstandigheden aan te passen. Daarom kent de bestendige deputatie de vergunning toe voor de volledige termijn van 20 jaar.

Om een evenwichtige spreiding van de hinder voor de omgeving na te streven en om een duurzame ontwikkeling van de uitbating niet in de weg te staan moet BIAC binnen de 3 jaar investeren in de vervollediging van de taxibaan langs baan 25L en in het plaatsen van evenwaardige ILS-systemen (Instrumental Landing System) op alle banen. De regels van het spreidingsplan, zoals uitgevaardigd door minister Anciaux, worden overigens mee opgenomen in de milieuvergunning.

In de vergunning werd het plafond van de 25.000 nachtvluchten behouden. Afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen met DHL over zijn toekomstige activiteiten, zal de Bestendige Deputatie de toestand heroverwegen.

Ook de maximale geluidshoeveelheid per beweging, opgelegd in de lopende vergunning (Quota Count 12), blijft behouden. De totale geluidshoeveelheid (de som van alle Quota Counts van alle opstijgende vliegtuigen samen) mag in de zomer van 2004 niet meer bedragen dan 49.000 en in de komende winter niet meer dan 35.000, zoals nu al het geval is. Maar BIAC dient wel in de komende 6 maanden een studie te maken over de haalbaarheid van een verdere afbouw van de maximale geluidshoeveelheid per nachtbeweging en van de totale geluidshoeveelheid gedurende de nacht.

Voor de dagperiode wordt in de vergunning op dit ogenblik nog geen precies plafond of maximaal geproduceerde geluidshoeveelheid opgelegd. Maar BIAC moet ook hier een studie maken om te onderzoeken hoe de geluidshoeveelheid van dagvluchten, rekening houdend met de nodige mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling, kan worden begrensd.

De bijzondere voorwaarden die de bestendige deputatie oplegt brengen de uitvoering van het beleid van de federale overheid niet in het gedrang. Het zogenaamde evenredigsheidsbeginsel uit Vlarem II is hiermee nageleefd.