De luchthaven van Zaventem
in buitenlandse handen ?

De Nederlandse luchthaven van Schiphol (Amsterdam) stelt zich officieel kandidaat als overnemer van het bedrijf BIAC. De overname zou tot een aandeel van 70 % kunnen belopen waardoor het beheer van de luchthaven van Zaventem volledig in Nederlandse handen komt.
Door de recente alliantie KLM-Air France is Zaventem ideaal gelegen tussen Nederland en Frankrijk, met daarbovenop een infrastructuur die mogelijkheden biedt tot verdere expansie.
Ook Franse, Italiaanse, Australische en Deense luchthavens tonen interesse.

Belangrijke veranderingen hieromtrent gebeuren in de grootste ondoorzichtigheid, net voor de vakantieperiode. Burgers noch parlementsleden krijgen enige kijk op deze zaak.

Bruxelles Air Libre Brussel is bezorgd over het vervolg.

Het minste dat van BIAC gezegd kan worden is dat ze op arrogante wijze haar winsten voorop gesteld heeft, zonder rekening te houden met enige zorg voor milieu of omwonenden. En dit reeds met de Belgische overheid als hoofdaandeelhouder.

Alles wijst erop dat de situatie niet zal verbeteren wanneer deze federale luchthaven in buitenlandse handen terechtkomt. Schiphol en Roissy zijn zo goed als verzadigd, waaruit volgt dat Zaventem een begerenswaardig alternatief vormt.

Ondanks het feit dat de activiteiten op de Zaventemse luchthaven met de huidige infrastructuur nog verder kunnen toenemen, heeft de luchthaven reeds enkele jaren haar limiet bereikt inzake leefmilieu en tolerantie van de omwonenden. Technisch gezien kan de luchthaven zelfs het dubbele aan van haar huidige bedrijvigheid. De goedkoopste manier om dit te bereiken is door te gaan met het spreidingsplan, en veiligheid zowel als leefbaarheid van de dichtstbevolkte regio van dit land finaal ondermijnen.

In dit scenario zullen Air France en KLM de ongewenste vluchten van hun thuisbasis op Zaventem kunnen overhevelen. Zonder enige scrupules zullen zij onze federale vlieghaven verder omtoveren tot de Europese vuilbak der luchthavens. Daarbij zullen zij ongetwijfeld niet hoeven omkijken naar de buitenlanders (Belgen) die in de regio rond de luchthaven wonen. Is er een of andere minister die nog een studie wenst te bestellen om de gevolgen hiervan in te schatten ?

Bruxelles Air Libre Brussel trekt aan de alarmbel uit alle macht vooraleer het te laat is.
De vereniging vraagt de federale regering klaarheid te scheppen in dit dossier en vóór het einde van het jaar alle maatregelen te nemen die nodig zijn om een volledige controlefunctie in te bouwen voor de Belgische Staat op het bedrijf dat Zaventem-luchthaven zal overnemen.

In het recente verleden heeft de regering reeds de onvoorzichtigheid begaan om de immense luchthaventerreinen tegen een lage prijs over te hevelen naar het bedrijf BIAC. Vandaag tracht ze de elementaire milieuverplichtingen van deze firma op te schorten zodat de bruid mooier voorkomt dan ze is, en ze tegen de hoogste prijs verkocht kan worden. Een absurd voorbeeld hiervan : burgemeesters en verenigingen uit de Noordrand trekken samen met Vlaams minister van leefmilieu Tavernier naar de Raad van State om de Brusselse milieunormen aan te vallen en ze te verzwakken of tot opschorting te dwingen

Het zou meer dan normaal zijn dat de regering volgende voorwaarden vastlegt eer het bedrijf BIAC van de hand gedaan wordt : definiĂ«ren van de uren waarbinnen vliegbewegingen toegelaten zijn ; een plafond bepalen voor het aantal jaarlijks toegelaten vliegbewegingen ; de types vliegtoestellen vastleggen die deze luchthaven mogen aandoen, enz…

Indien gewacht wordt tot na de verkoop zal het spijtig genoeg te laat zijn, en zal de regering de nodige juridische middelen ontberen om haar burgers te beschermen.

Een belangrijke garantiefactor is ook de milieuvergunning die eerstdaags aan het luchthavenbedrijf zal toegekend worden. Vooraleer de privatisering een feit is moet ervoor gezorgd worden dat de provincie Vlaams-Brabant in de vergunning de belangen van alle omwonenden, en niet enkel die van de vier aangrenzende gemeenten tot dewelke het openbaar onderzoek beperkt bleef, waarborgt.

De regering zal zich in september ook moeten uitspreken over de verdubbeling van het aantal nachtvluchten van DHL op Zaventem. Onze vereniging verwacht slechts Ă©Ă©n antwoord : Niet in Zaventem !
Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bij deze beslissing betrokken en zal hierover onverbiddelijk moeten zijn. Ze heeft reeds duidelijk gesteld dat de nachtvluchten afgebouwd moeten worden.

Bruxelles Air Libre Brussel gaat ervan uit dat deze maatregelen dringend genomen moeten worden. Het is van uiterst belang dat ze op samenhangende en zinvolle wijze tot stand komen met als voornaamste doel de leefbaarheid van de dichtstbevolkte regio van dit land te waarborgen. Een regio, dat de hoofdstad vormt van Vlaanderen, België, en Europa.

Hierbij nodigen we dan ook alle parlementsleden uit om elke beslissing in dit dossier te weigeren zonder dat hen een globaal privatiseringsplan van de firma BIAC ter goedkeuring voorgelegd wordt.