RĂ©ponse du VLD

“Naar een duurzame oplossing voor de geluidshinder rond Brussel-Nationaal”

VLD-standpunt

De luchthaven Brussel-Nationaal is onmisbaar voor onze welvaart. Uit een recente studie in opdracht van BIAC blijkt dat de economische activiteit op en rond de luchthaven goed is voor 1,5% van het Belgische BBP en een totale tewerkstelling creëert van meer dan 60.000 jobs.

Momenteel staat de nationale luchthaven voor belangrijke uitdagingen.
Om haar centrale ligging en rol van hoofdstad van Europa te laten renderen moet ons land, en Brussel in het bijzonder, vlot bereikbaar blijven via de lucht, en dit zowel voor passagiers als logistieke activiteiten.

Anderzijds is er dringend behoefte aan een duidelijk kader met geluidsnormen dat de lawaaihinder voor de omwoners binnen de perken houdt. De problematiek van de geluidsoverlast kan niet genegeerd worden en eist zorgvuldige aandacht van de beleidsmakers.

Voor de VLD moet de luchthaven Brussel-Nationaal de kansen krijgen om haar activiteiten verder te ontwikkelen op een duurzame wijze, waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen de economische en ecologische aspecten van het luchtverkeer.

Het regeerakkoord van Verhofstadt II geeft hiervoor de juiste aanzet.

De VLD steunt de beslissing van de regering om de dag- en nachtvluchten billijk te spreiden. Op basis van een geluidskadaster, waarop de geluidsimpact zone per zone geëvalueerd wordt, pleit de VLD voor een gediversifieerd gebruik van de verschillende opstijg- en landingspistes en voor een grondige herziening van de vliegroutes in functie van de overvlogen zones en het type vliegtuig.

De meteorologische omstandigheden, in het bijzonder de windrichting, en de capaciteitsbeperkingen van de luchthaven vereisen bijzondere aandacht.

Het is evident dat de veiligheid van omwoners en reizigers ten alle tijd moet gewaarborgd blijven.

De spreiding van geluidshinder is niet alleen een technische kwestie, het is ook een kwestie van solidariteit en verdraagzaamheid. Hoewel bij een billijke spreiding sommige zones of gemeenten onvermijdelijk een extra deel van de geluidshinder zullen verwerken, zal geen enkele bevolkingsgroep volledig vrijgesteld worden van geluidshinder ten nadele van andere bevolkingsgroepen.
Mirakeloplossingen zijn er evenwel niet voorhanden, rekening houdend met de fysische ligging van de startbanen van Brussel-Nationaal.

Het Hof van Beroep te Brussel heeft de politieke beslissing om te spreiden in haar arrest bekrachtigd. Dit arrest moet zo vlug mogelijk uitgevoerd worden.

Voor de VLD moet het huidige spreidingsplan periodiek geëvalueerd worden aan de hand van een geluidskadaster met nieuwe metingen en op basis van een uitgebreid meetnetwerk rond de luchthaven.

Een maximale en billijke spreiding bij landen en opstijgen vergt ook een aanpassing van de bestaande infrastructuur op Zaventem.
Er zijn infrastructurele ingrepen nodig aan de start- en landingsbanen om te komen tot een volwaardige spreiding: aanleg taxibaan naar 25L, installatie van een ILS op 07L en 07R, verlening van de piste 25L.

Variabele landings- en opstijgrechten in functie van het tijdstip en de geproduceerde geluidshinder (QC) moeten de maatschappijen er toe aanzetten om hun nachtelijke operaties met lawaaierige vliegtuigen onverminderd af te bouwen.

Ook de totaal toegelaten QC per jaar moet stelselmatig afnemen, in overeenstemming met de eerder genomen regeringsbeslissingen.

Indien BIAC een gewone NV wordt en bijgevolg het beheerscontract vervalt, zullen diezelfde standaarden in een licentieovereenkomst worden opgenomen. Uiteraard zullen ook bindende afspraken worden gemaakt over de openheid van besluitvorming.

De voorbije jaren zijn er op Europees vlak belangrijke stappen gezet tot de vrijmaking van het Europees luchtruim. Toch geven de verschillende geluidsnormen van de Vlaamse en Brusselse overheden nog steeds aanleiding tot een inefficiënte en zeer complexe beheersing van de geluidshinder.

Voor de VLD moeten de federale overheid en de betrokken gewesten in de schoot van het overlegcomité zo vlug mogelijk werk maken van een harmonisatie van de geluidsnormen.

Tijdens de implementatie van het spreidingsplan is er een zo breed mogelijke consensus en draagkracht vereist bij alle betrokkenen en omwoners van de luchthaven. Enkel door volledige informatie, overleg en dialoog zullen deze veranderingen tot een goed einde kunnen gebracht worden.

De VLD heeft er bij monde van haar vertegenwoordigers in het parlement bij de federale regering op aangedrongen om volledige informatie te geven over de geluidsmetingen en vliegbewegingen. Vandaar dat de regering het aantal meetpunten drastisch heeft verhoogd en BIAC heeft verzocht de gegevens te publiceren op een website. De VLD verwacht dat de milieu-administraties van de beide Gewesten dit voorbeeld zo snel mogelijk zullen volgen.

De klachten over geluidshinder moeten zorgvuldig behandeld worden. De onmiddellijke indiensttreding van een Nederlandstalige ombudsman voor de luchthaven is vanuit deze optiek prioritair.

Maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening moeten de spreiding van vluchten flankeren. Bij de aflevering van bouwvergunningen moeten de gemeentebesturen hun verantwoordelijkheid opnemen om geen nieuwe zones met geluidshinder te creëren.

Het isolatieprogramma moet in functie van een maximale spreiding herbekeken worden.

De bereikbaarheid van de luchthaven voor reizigers en personeel laat nog steeds te wensen over. De vervroegde ontsluiting via het spoor, de zgn. diabolo, met prefinanciering van BIAC is een belangrijke stap in de goede richting.

De VLD pleit ook voor een snelle aansluiting van de luchthaven op het GEN en het HST-netwerk.

Tenslotte wil de VLD werk maken van een coherente totaalvisie op het luchtvervoer in ons land en op de rol die de verschillende luchthavens daarin spelen in het bijzonder.

Voor de VLD moet het Vlaams mobiliteitsbeleid meer slagkracht krijgen door het beheer van de luchthaven van Zaventem over te hevelen naar de gewesten.

Stefaan De Weireld

VLD-Studiedienst