RĂ©ponse du CD&V

Geachte,

Graag zend ik u hierbij het standpunt van CD&V t.a.v. het 10-punten-plan over de toekomst van de luchthaven van Zaventem.

Ik wens er u goede ontvangst van.

Met vriendelijke groet,

Yves Leterme

Vraag 1: Passagiersluchthaven:

De luchthaven van Zaventem beperken tot een loutere passagiersluchthaven is geen voldoende alternatief voor CD&V. Zaventem als nationale luchthaven is zeer belangrijk als economische groeipool voor zowel de regio Vlaams-Brabant als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het komt er wel op aan deze economische ontwikkeling volgens ecologisch aanvaardbare voorwaarden te realiseren. Dit werd schijnbaar vergeten door de vorige en huidige regering.
Bovendien heeft een gedeeltelijke vrachtluchthavenactiviteit een positief effect op werkgelegenheid voor lager geschoolden. In deze groep mensen is ten gevolge van de sluiting van Sabena en Renault de afgelopen jaren heel wat werkgelegenheid verloren gegaan. Een verbod op alle activiteiten inzake vrachtvervoer zal bijgevolg een rechtstreeks en onrechtstreeks negatief effect op werkgelegenheid hebben.

Vraag 2: Point to point bestemming

Theoretisch gezien is dit inderdaad een goed alternatief. Alleen is dit tot op heden niet haalbaar. Als volwaardig alternatief voor korte en middellange afstandsvluchten komt enkel de TGV in aanmerking. Maar de uitbouw van dit netwerk vergt enorme investeringen en stuit op zijn beurt op heel wat protest bij omwonenden om milieu- en vooral gezondheidsredenen. Met andere woorden, dit houdt een de facto verschuiving van de problematiek in. Dit neemt niet weg dat de lijnen die reeds uitgebouwd werden (bv. Marseille, Parijs en Amsterdam), kunnen benut worden. Een aantal luchtvaartmaatschappijen hebben daarom hun activiteiten op deze steden afgebouwd of verminderd.

Tenslotte is een ontradend effect door middel van bv. hogere heffingen enkel maar mogelijk op Europees niveau.

Vraag 3: sluiting luchthaven tijdens de nacht

Omwille van de economische activiteit en het belang voor de regio kan men de luchthavenactiviteiten op korte termijn tijdens de nacht niet verbieden.
Maar dit neemt niet weg dat de regering een aantal maatregelen kan nemen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te verminderen. Vooreerst kan ervoor CD&V geen sprake zijn om het aantal nachtvluchten te doen stijgen
zoals momenteel gevraagd door DHL n.a.v. de vraag voor een nieuwe milieuvergunning. Deze nieuwe milieuvergunning moet het aantal nachtvluchten verankeren op 25.000 vliegbewegingen. Ten tweede moet er voor CD&V blijvende inspanningen gedaan worden om de meest lawaaierige oestellen, zoals de vrachttoestellen met een lawaainiveau boven 4QC uit circulatie te nemen en deze te vervangen door toestellen die minder luidruchtig zijn. Tenslotte vraagt CD&V eveneens om dadelijk de duur van de nacht volgens de Europese norm vast te leggen zodat ook voor België de nacht een periode van acht uur (thans zeven) omvat.

Een algeheel verbod is maar mogelijk indien dit op Europees niveau wordt geregeld. Dit is voor CD&V het enige structurele antwoord op het probleem van de nachtvluchten aangezien op dergelijke wijze een concurrentieslag tussen de verschillende luchthavens vermeden wordt.

Vraag 4: Uitbouw TGV station Zuid
cf. antwoord op vraag 2

Vraag 5: verbod op luchtverkeer over dichtbevolkt gebied beneden 2000m.

Veiligheid en gezondheid is een primair recht voor elke inwoner. Aangezien heel de regio rond de luchthaven van Zaventem dichtbevolkt is, zou deze maatregel met zich meebrengen dat nagenoeg elke vorm van luchtvaartverkeer onmogelijk wordt. Daarom is het voor CD&V belangrijk dat de nieuwe maatregel van het spreidingsplan die de stijgingshoek van 4% op 7% brengt, zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Op deze wijze verminderd de geluidsoverlast voor een grotere groep inwoners in tegenstelling tot de onmiddellijk omwonenden.

vraag 6: vliegcorridors

Dit is de ideale oplossing die de problemen van overlast zouden kunnen oplossen. Maar omwille van de ruimtelijke ordening en de hoge concentratie aan bewoning is dit nog moeilijk realiseerbaar. Bovendien is de zone met de minst geconcentreerde bewoning de Noord-Oostrand van Brussel. Maar omwille van klimatologische omstandigheden en de daaraan gebonden veiligheidsrisico’s bij het opstijgen is deze oplossing ook niet haalbaar.

Voor CD&V is het daarom belangrijk om tot een alternerend baangebruik te komen zodat alle bewoners van alle betrokken zones voldoende geluidsarme periodes gegeven worden. Bovendien is het voor CD&V belangrijk om tegen de wind op te stijgen en te landen op windrijke dagen waardoor men tot een natuurlijke spreiding in functie van de windrichting komt met een maximale reductie van het geluid.

Vraag 7: verhogen stijghoek

In de nacht van woensdag 14 april op donderdag 15 april werd in de laatste fase van de uitvoering van het spreidingsplan uitvoering gegeven aan dit voorstel. Voor CD&V is het inderdaad belangrijk dat de stijgingshoek die
momenteel op 7% werd gebracht, zoveel mogelijk wordt nageleefd. Voor CD&V is het dan ook belangrijk in het verlengde van deze eis dat de regering zo
spoedig mogelijk werk maakt van het aanbrengen van een landingssysteem ILS op de baan 07R en de baan 07L zodat men tot een maximale spreiding kan komen en de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

Vraag 8: aanpassen exploitatievergunning BIAC.

BIAC heeft momenteel een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Voor CD&V is het belangrijk dat er een aantal voorwaarden worden opgelegd waaronder een beperking van het aantal nachtvluchten tot maximaal 25.000 per jaar, bouw
van geluidswallen, bouw van een proefdraaihal,….

Vraag 9: oprichting van een onafhankelijk controleorganisme

Voor CD&V hoeft er niet meteen een nieuw organisme in het leven geroepen te worden. De regering kan de bevoegdheid van de ombudsman (Nederlandstalig en Franstalig) uitbreiden op voorwaarde dat diens onafhankelijkheid gegarandeerd wordt. Deze uitbreiding kan o.a. omvatten: controle en eventueel bindend advies voor de bevoegde overheid tot verbalisering bij overtreding. Daarom is het belangrijk voor CD&V dat het Brusselse en het Vlaamse Gewest zo spoedig mogelijk de geluidsnormen op elkaar afstemmen en
de daaraan verbonden sanctionering bij overtreding.

Vraag 10: verhogen van stijg- en landingsrechten

Deze eis is voor CD&V niet pertinent in het probleem van de geluids- en milieuoverlast. De vliegtuigmaatschappijen zullen hun activiteiten in dit geval niet afbouwen om de eenvoudige reden dat ze de gestegen kosten meteen
zullen doorrekenen aan de consument (passagiers en bedrijven met vrachtvervoer).