Toename vliegverkeer dwars door de stad : Klacht van een gezin uit centrum-Brussel, en antwoorden van de verantwoordelijken.

Klacht van een gezin uit centrum-Brussel,
aangaande de toename van het vliegverkeer op de hernieuwde Chabert-route, ofte Onkelinx-kanaal-route, ofte de route van staatssecretaris Schouppe.
Met dank aan gezin W. voor de toelating dit hier te publiceren.

Gelieve het antwoord van mevrouw Huytebroeck verderop te lezen.
Van Brigitte De Pauw en burgemeester Thielemans kregen zij na het zomerverlof een nietszeggend antwoord.

Mevrouw Grouwels vond het de moeite niet om te antwoorden.
Op klachten bij de ombudsdienst krijgen ze steevast te horen dat de gewone Chabertroute nog steeds gevolgd wordt en dat er niets aan de hand is.

Bij Bruxelles Air Libre Brussel lopen regelmatig klachten binnen over een ongewone toename van vliegverkeer over centrum Brussel.
De overheden beweren bij hoog en laag dat er niets van aan is : zou dit waar zijn of zou Belgocontrol handelen met niet-openbare en niet-offici√ęle richtlijnen ?

De pertinente vragen blijven :
Wordt er nu reeds meer vliegverkeer door centrum-Brussel gestuurd zoals volgens het Plan Schouppe,
werden de verschillende routes dwars door Brussel reeds op het kanaal gezet ook zoals volgens plan Schouppe,
of is er niets van aan ?…
en afgaande op de klachten van inwoners onder deze centrum-route blijft slechts één vraag over:

wie geeft Belgocontrol opdracht om meer vliegtuigen over centrum-Brussel te sturen ?

————————

De : W.
Envoyé : jeudi 8 juillet 2010 22:13
À : info
Objet : Vraag voor bijkomende informatie

Beste mevrouw Hytebroeck,

Als minister van leefmileu van het Brussels Parlement kan u ons misschien verder helpen. Wij weten immers dat de leefbaarheid van het Brussels gewest u nauw aan het hart ligt.

Na 5 jaar zoeken, 5 jaar moeizame onderhandelingen met de stad en tal van bouwperikelen, wonen we nu eindelijk 5 jaar in de Barthelemylaan.

Het wonen aan de kleine ring is niet evident, maar ondanks dat toch een bewuste keuze die we met verschillende anderen genomen hebben en waar we tot nu toe steeds hebben achter gestaan. We hebben dan ook het nodige gedaan om voor onze kinderen een goede opvangplaats en school te vinden, zodat we ons voor lange – eventueel zelfs voor altijd- hier konden ‘settelen’. Helaas, beginnen we de laatste tijd dit voornemen in vraag te stellen en dit voornamelijk omwille van √©√©n reden : het vliegverkeer (en vooral het bijhorend lawaai) dat er nu reeds is, maar dat in de toekomst enkel maar gaat toenemen, lijkt.

Op 26/2/10 is er, zoals u wellicht ook weet, een voorontwerp, geschreven door staatssecretaris Schouppe, over de vluchtroutes van Zaventem bereikt, waarin de belangrijkste wijziging inhield dat de Chabertroute zou vervangen worden door de kanaalroute.

Ondanks het feit dat het maar een voorontwerp was en dit nog verschillende instanties moest passeren, merkten we snel erna wat dit mogelijks inhield. Gedurende een 6-tal weekends werden we bijna continu overvlogen en dit vanaf 6 uur s’morgens tot 23 uur s’avonds. Uitslapen en uitrusten van een drukke week, tijdens het weekend was niet langer mogelijk. Een moment rust was er in huis amper nog te vinden. Elke vlucht werd immers vergezeld met een minutenlang gegons voor en na de vlucht over ons huis.

In onze slaapkamers die juist omwille van het lawaai van het verkeer aan de straatkant – dit vooral tijdens de week-, aan de achterkant liggen, was dit lawaai het ergste, maar ook in de rest van de woning maakte dit lawaai ons onrustig en ongedurig. Zowel wij, als onze kinderen van 1 en 3 werden er doodmoe van.

De eerste weekends trokken we er nog enkele uren op uit, maar op het einde van deze reeks zijn we er, enkel omwille van het lawaai, een weekend uit Brussel vertrokken. Al na 4 weekends vliegtuiglawaai, dachten wij reeds aan het verlaten van onze woning en het verhuizen naar elders. Juist toen onze plannen wat concreter begonnen te worden, keerde de rust ten dele weer. We worden nu nog geregeld overvlogen (vooral tussen 6 en 8 – spitsuur volgens de ombudsdienst- en 20 en 22 uur en dit door erg lawaaierige toestellen), maar er zijn terug enkele rustmomenten gedurende de dag, al minderen die de laatste weekends keer op keer.

De schrik zit er echter goed in en bijgevolg zijn we ons gaan verder bevragen. Helaas zijn de antwoorden niet echt gemakkelijk te vinden. Als minister van mobiliteit kan u ons misschien een aantal dingen verduidelijken.

РIn het plan Schouppe zou staan dat alle vluchten in het weekend over het kanaal zouden vliegen, ook diegenen die later naar de Oostkant uitwaaieren, klopt dit? Houdt dit inderdaad in dat we ons aan een 100 à 140-tal vluchten per dag mogen verwachten? En bij de opstart van de low-cost terminal zelfs aan nog veel meer?
– Het zware vliegverkeer zou tijdens het weekend enkel over de kanaalzone vertrekken en hierbij zouden de Brusselse geluidsnormen niet langer van toepassing zijn. Klopt dit eveneens? (Momenteel lijkt dit in elk geval reeds van toepassing te zijn de tijdszones die we hierboven aangaven)

– Staat de Brusselse regering achter dit plan? Stellen zij bepaalde aanpassingen voorop?

РIs een andere spreiding of billijke verdeling over het Brussels gewest nog mogelijk/politiek bespreekbaar? Zo ja is er een manier waarop we hieraan kunnen meewerken? Is het bv. nog mogelijk om de lasten tijdens het weekend op een andere manier over de oostrand én de kanaalzone (én eventueel het centrum) te verdelen? Of om zowel de oostrand als de kanaalzone een dag rust per weekend of een aantal rustige dagdelen toe te kennen?

– Wat is de eigenlijke reden van deze uitsluitende belasting van de kanaalzone? De lage bevolkingsgraad die nu wordt aangehaald, lijkt ons alvast niet overeen te komen met onze vaststellingen in de wijk.

– Wat is de procedure die nu nog doorlopen moet worden? En wat is de indicatieve tijdspanne ervan?

Kan u ons deze informatie bezorgen of ons anders doorverwijzen naar de instantie/persoon die ons dit kan/moet bezorgen? Tot op heden kregen we geen reactie van onze burgemeester Tielemans, noch van BIM, noch van de ombudsdienst van de luchthaven, noch van staatssecretaris Schouppe en blijven we ons dus maar verder ongerust maken. Hopelijk kan u hier een einde aan brengen. Wij hopen dit althans.

Alvast bedankt en vriendelijke groeten,

W.
Barthelemylaan
1000 Brussel

==========================

From: ministre@huytebroeck.irisnet.be
To: W.
Date: Mon, 19 Jul 2010 10:48:44 +0200
Subject: Vraag voor bijkomende informatie

Geachte mevrouw,

Ik deel uw ongerustheid over het plan Schouppe. Hoewel het plan enkele positieve aspecten inhoudt, gaat het in werkelijkheid slechts om een wijziging van de spreiding van de vluchten boven Brussel, zodat de winst voor bepaalde wijken een verlies voor andere betekent. De vluchten boven Brussel worden helemaal niet ter discussie gesteld.

Het overvliegen van Brussel via de kanaalroute blijft een fundamenteel probleem. Ik heb mij altijd verzet tegen deze route boven een van de dichtbevolktste gebieden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft echter niet verhinderd dat de andere partijen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zowel de Franstalige als de Nederlandstalige, deze route aanvaarden.

Ik kan u meedelen dat de nieuwe luchtroutes en windnormen die in het plan Schouppe voorzien zijn, nog niet toegepast worden. Het gaat om een politieke overeenkomst tussen de partijen van de federale meerderheid, die echter (nog) niet tenuitvoergelegd is. Voor de goedkeuring van het plan is er geen overleg gepleegd met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het plan Schouppe voorziet inderdaad in de afschaffing van de Chabertroute (om een einde te stellen aan de dagvluchten boven het noorden van Schaarbeek en Evere op zaterdag en zondag). Deze vluchten zullen voortaan de kanaalroute volgen (die tegenwoordig ¬Ďs nachts gebruikt wordt tussen 23.00 uur en 6.00 uur). Voor de bewoners in het centrum van Brussel zal er echter niet veel veranderen, aangezien de Chabertroute nu ook tussen de Grote Markt en het kanaal loopt. De vliegtuigen die u in het weekend tussen 6.00 uur en 23.00 uur hoort, volgen gewoonlijk dus deze route.

Op dit ogenblik zijn deze twee routes goed voor ongeveer 6500 vluchten per jaar, wat al heel veel is. Toch zou de situatie nog kunnen verslechteren bij een toename van het luchtverkeer (bijvoorbeeld na de bouw van een lagekostenpier). Daarom vraagt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een beperking van het aantal jaarlijkse vluchten. Ik pleit voor een bovengrens van 250 000 vluchten per jaar en een volledig verbod op nachtvluchten, zonder hierover een beslissing op Europees niveau af te wachten. Daarnaast vraag ik ook een uitbreiding van de nachtperiode tot 7.00 uur ¬Ďs morgens in plaats van tot 6.00 uur, om de rust van de Brusselaars te garanderen.

Alleen de vluchten met een zuidwestelijke bestemming (baken Chi√®vres) zullen voortaan ook via de kanaalroute vliegen. De vluchten met een oostelijke bestemming (baken Huldenberg) zullen dat niet doen. Het plan Schouppe voorziet echter ook in de afschaffing van een aantal minder gebruikte routes en in de vervanging ervan door… de kanaalroute. Het betreft de Zoeloeroute (4 √† 5 toestellen per nacht), de Deltaroute (6 √† 7 jumbojets per dag) en de linkse bocht op 4000 voet (5 √† 6 toestellen per dag). Het is waar dat het om heel weinig vliegtuigen gaat, maar het betreft wel toestellen die mogelijk meer geluidsoverlast veroorzaken. Ik zal er dus op toezien de situatie nauwkeurig op te volgen met mijn administratie Leefmilieu Brussel.

Wat de Brusselse geluidsnormen betreft: deze blijven van toepassing, ook tijdens het weekend. Voor het kanaal beschikken wij over een meetstation op een gebouw in de Hopstraat. Bij elke overschrijding wordt een proces-verbaal opgesteld en naar het Parket gestuurd. Er worden systematisch boetes ge√ęist.

Technisch gezien is een andere spreiding van de vluchten mogelijk. Zo zou het kunnen om opnieuw een route met rechtse bocht vanaf baan 25R (naar Vilvoorde) in te voeren, om Brussel te vermijden, of om de vliegtuigen bij voorkeur boven de Ring te laten vliegen. Vanwege de communautaire implicaties van deze voorstellen is een overeenkomst met de Vlaamse partijen echter zeer onwaarschijnlijk.

Ter informatie wil ik u meedelen dat het plan Schouppe nog andere problemen inhoudt. Die hebben echter geen rechtstreekse betrekking op uw wijk.

Voor meer informatie raad ik u aan contact op te nemen met of lid te worden van de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel (www.bruairlibre.be).

Met vriendelijke groeten,

Evelyne Huytebroeck

==========================

Brussel, 19 augustus 2010

Geachte W…. ,

Hartelijk dank voor uw schrijven van 9 juli, welke mijn volledige aandacht genoten heeft.

Uw mail werd overgemaakt, voor onderzoek en verder gevolg, aan de heer Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit.

U moet weten dat dit onderwerp een Federale bevoegdheid is met Brussels Gewestelijk advies.
Telkens de Stad Brussel erbij betrokken is, hebben wij altijd getracht, voor zover onze middelen het toestaan,
de kwaliteit van onze burgers te beschermen.

Met de val van onze federale regering is het spreidingsplan Schouppe op dit ogenblik nog niet uitgevoerd.
In geval van een hernieuwd onderzoek en het oprichten van een overlegforum, zal ik zeker uw ongerustheid
aankaarten en het belang van onze burgers verdedigen.

Met vriendelijke groeten,

Freddy Thielemans

==========================

Subject: vliegroutes
Date: Wed, 1 Sep 2010 13:56:28 +0200
From: jposchet@bruparl.irisnet.be
To: w

Geachte W….,

dank voor uw mail rond de vliegroutes. We hebben uw vragen doorgegeven aan het kabinet van Staatssecretaris Schouppe en zullen u bij antwoord meteen op de hoogte brengen.
De Brusselse regering betwist het nieuwe vliegschema niet, gezien er van objectieve criteria zoals windrichting vertrokken wordt.

Voor een gedetailleerdere uitleg wachten we op het antwoord van het kabinet Schouppe.

Met vriendelijke groet,

Joris Poschet

Medewerker Brigitte De Pauw

Fractievoorzitter CD&V Brussels Parlement

Schepen te Jette

==========================

Subject: vliegroutes
Date: Tue, 28 Sep 2010 14:46:54 +0200
From: jposchet@bruparl.irisnet.be
To: w

Geachte W…..,

in opvolging van mijn vorige mail van juli 2010 ben ik blij u het volgende antwoord van het kabinet Schouppe te kunnen doormailen.
Mijn verontschuldigingen voor de lange wachttijd.

Uw vragen

РIn het plan Schouppe zou staan dat alle vluchten in het weekend over het kanaal zouden vliegen, ook diegenen die later naar de Oostkant uitwaaieren, klopt dit? Houdt dit inderdaad in dat we ons aan een 100 à 140-tal vluchten per dag mogen verwachten? En bij de opstart van de low-cost terminal zelfs aan nog veel meer?

– Het zware vliegverkeer zou tijdens het weekend enkel over de kanaalzone vertrekken en hierbij zouden de Brusselse geluidsnormen niet langer van toepassing zijn. Klopt dit eveneens? (Momenteel lijkt dit in elk geval reeds van toepassing te zijn de tijdszones die we hierboven aangaven)

РIs een andere spreiding of billijke verdeling over het Brussels gewest nog mogelijk/politiek bespreekbaar? Zo ja is er een manier waarop we hieraan kunnen meewerken? Is het bv. nog mogelijk om de lasten tijdens het weekend op een andere manier over de oostrand én de kanaalzone (én eventueel het centrum) te verdelen? Of om zowel de oostrand als de kanaalzone een dag rust per weekend of een aantal rustige dagdelen toe te kennen?
– Wat is de eigenlijke reden van deze uitsluitende belasting van de kanaalzone? De lage bevolkingsgraad die nu wordt aangehaald, lijkt ons alvast niet overeen te komen met onze vaststellingen in de wijk.

– Wat is de procedure die nu nog doorlopen moet worden? En wat is de indicatieve tijdspanne ervan?

De antwoorden van het kabinet-Schouppe

Vraag 1

Tijdens het weekend zijn er in de piekuren voor de opstijgingen 8 verschillende routes waarvan er slechts 2 de kanaalzone gebruiken, in de daluren zijn er 10 verschillende vliegroutes waarvan er 1 de kanaalzone gebruikt. Het is dus niet zo dat alle vluchten in het weekend over het kanaal vliegen.

Vraag 2

Het zware vliegverkeer vertrekt in het weekend niet enkel over de kanaalzone. Het gebruik van de kanaalzone door heavy carriers is afhankelijk van hun bestemming. Er wordt er geen afbreuk gedaan aan de Brusselse geluidsnormen.

Vraag 3

Het voorontwerp van wet bepaalt de regels en procedures voor de uitwerking van vliegprocedures en van exploitatiebeperkingen voor de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit voorontwerp heeft het voorwerp uitgemaakt van een advies van de gewestregeringen (o.a. van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en een advies van de Raad van State.

Vraag 4

Gelet op wat vermeld is onder vraag 1 en 2 is er geen sprake van een uitsluitende belasting van de kanaalzone. De bevolkingsgraad is een element voor het gebruik van de kanaalzone.

Vraag 5

Het verdere wetgevend proces wordt be√Įnvloed door het feit dat de regering zich momenteel in lopende zaken bevindt. Gelet op de recente politieke ontwikkelingen is zelfs een indicatieve timing niet mogelijk.

Hopelijk brengt deze mail wat meer duidelijkheid.

Namens Brigitte De Pauw,

Met vriendelijke groeten,
Joris Poschet

Medewerker Brigitte De Pauw

Fractievoorzitter CD&V Brussels Parlement

Schepen te Jette

02/549.64.88

Lombardstraat 57

1000 Brussel

==========================

From: W.
To: Bruxelles Air Libre Brussel asbl/vzw
Sent: Saturday, August 14, 2010 10:32 AM
Subject: [Info] Fw: Vraag voor bijkomende informatie

Beste,

Bij deze ter informatie het antwoord dat wij ontvingen van de minister. Op gelijkaardige brieven aan Brigitte Grouwels, Brigitte De Pauw, burgemeester Tielemans kregen wij geen antwoord. Op klachten bij de ombudsdienst krijgen we steevast te horen dat de chabertroute nog steeds gevolgd wordt en dat er niets aan de hand is.

Iedereen bevestigt trouwens het voorlopige voortbestaan van de Chabertroute. Alleen stellen we vast dat we vanaf februari in plaats van een 5-tal vliegtuigen per dag knal pal boven ons appartement (aan het kanaal), er nu een 80 √† 100 per dag in het weekend passeren. Mij lijkt het dat de Chabertroute nu inderdaad erg ruim ge√Įnterpreteerd wordt en aan de grens met het kanaal vliegt ipv over het centrum (we zien ze daar alvast minder over vliegen)
Enkel vanmorgen tussen 6 en 10 nu, schat ik het aantal gepasseerde vliegtuiegen op een 40 à 45-tal als het er al niet meer zijn. Indien gewenst mogen jullie de situatie hier zelf komen vaststellen.

Alvorens echt aan verhuizen te denken, wil ik jullie vragen of we aan de huidige en toekomstige situatie iets kunnen doen? We zijn reeds bij jullie aangesloten en schrijven ook geregeld brieven of klachten, zoals jullie zien.

Mvg,

W.
1000 Brussel

==========================

From: Bruxelles Air Libre Brussel
To: W.
Sent: Thursday, September 16, 2010 11:40 AM
Subject: Re: [Info] Fw: Vraag voor bijkomende informatie

Beste W….,

Wij hebben uw mail goed ontvangen.
Onze verontschuldigingen voor het trage antwoord.

Na een jarenlange inzet kunnen wij slechts vaststellen dat onze strijd geen fundamenteel succes opgeleverd heeft om de vliegtuigoverlast over de inwoners van (delen van) het Brussels gewest draaglijk te houden.
Wij zijn er daarentegen in geslaagd om het probleem regelmatig in de media te brengen dank zij onder meer onze juridische procedures, en hopen dat wij hiermee erger hebben kunnen voorkomen.

Wij betreuren ten zeerste dat de Brusselse regering geen effici√ęnte acties onderneemt om het intense vliegverkeer te beperken.

Brussel is ten gronde slachtoffer van het gebrek aan visie inzake de luchthaven van Zaventem,
waarvan de locatie niet meer gerechtvaardigd is sinds de jaren 80.
De strijd van de noordrand en de oostrand om hun zone draaglijk te houden heeft als resultaat dat meer en meer vliegverkeer over het dichtbevolkte Brussels stadsgewest gestuurd wordt, getuige hiervan de toename van vliegverkeer over centrum Brussel.
De Brusselse politici stellen zich zeer zwak op, met als voornaamste reden dat hun partijleiders opkomen voor Vlaanderen en Walloni√ę, en zij aan hun partijleiders ondergeschikt zijn.

Wij hebben geen goed oog op de verbetering binnen een korte toekomst van de vliegtuighinder in het Brussels stadsgewest en centrum Brussel.
Enige hoop lijkt mogelijk indien het Brussels gewest autonomer zou worden en zich autonomer zou willen opstellen. Een en ander is afhankelijk van de verdere evolutie van de Belgische staatsstructuren en in het bijzonder het statuut van het Brussels gewest.
Een status quo of – erger – een vermindering van de bevoegdheden lijken ons de weerbaarheid van het gewest niet ten goede te komen.
Een toename van het burgerprotest kan ook helpen om de situatie te verbeteren.
Om dit te bereiken moeten we meer akties ondernemen, maar ontbreken mankracht/vrouwkracht om meer te verwezenlijken.
Wij zouden u graag verwelkomen op onze volgende bestuursvergadering, al is het maar om kennis te maken, en indien interesse overlopen of en waaraan jullie zouden kunnen meehelpen.

Wij hebben een aantal initiatieven gepland, zoals onze aanwezigheid volgende week op ¬ę¬†Evere Village¬†¬Ľ op het Paduwaplein op komende zondag (autoloos) 12-17 uur (ik zal er zelf aanwezig zijn tussen 12-13 – kom gerust langs), een versturen van een studie kosten/baten-analyse vliegverkeer¬†¬Ľ naar alle betrokken politici en instanties, het opzetten van ………………, het aanspreken van de nieuwe regering indien wij niet een aantal jaren verder doen met een interimregering Leterme, etc…

In verband met uw brief naar de minister : mogen wij deze als dusdanig op onze site publiceren, inclusief antwoord van de minister ?
Wij zouden vanzelfsprekend enkel uw initialen, en gemeente vermelden, als dit voor u goed is.

Met vriendelijke groeten,

M.S.
www.bruairlibre.be