Stop de verkavelingen aan de startbanen !

Bruxelles Air Libre Brussel protesteert met klem tegen de communautair
omstreden verkavelingen Harenheide, gelegen pal onder belangrijke
opstijgroutes voor vliegtuigen !
De velden rond Zaventem moeten onbewoonbaar verklaard worden, niet
geschikt voor Franstaligen, noch voor Nederlandstaligen of anderstaligen !

De vereniging Air Libre de communautaire toer op ?
Nee, zeker niet. De vereniging profileert zich als tweetalige vereniging
die opkomt tegen de intense hinder van vliegverkeer over duizenden gezinnen
in het Brussels gewest, en bezorgd is over de hinder van vliegverkeer in
heel de Brabantse regio.
De luchthaven van Zaventem, dat vandaag zo goed als een gewone prive-firma
is op grondgebied van het Vlaams gewest, geniet van gratis opstijgroutes
(80%) en landingsroutes (20%) boven het Brussels stedelijk gewest.
Het verleden leert dat hoe meer rond Zaventem verkaveld wordt, hoe meer en
dieper vliegverkeer over het Brussels gewest afgewenteld wordt.

Daarom wenst de vereniging vandaag met klem de nieuwe verkavelingen
Harenheide rond Zaventem aan te klagen : onder de opstijgroutes wordt hoe
langer hoe meer verkaveld en gebouwd. Zowel het Brussels stadsgewest als
de gemeente Zaventem gedragen zich terzake totaal onverantwoord.
Aan de oostelijke zijde van Neder-Over-Heembeek en in Haren worden door
Brussel-Stad en het Brussels gewest bouwvergunningen afgeleverd alsof er
geen vuiltje aan de lucht is.
De « communautair omstreden » verkaveling Harenheide bestaat uit 76 kavels
die op dit ogenblik toegewezen worden. Deze zijn gelegen in Zaventem en
meer bepaald in de deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe pal onder een groot
deel van alle vluchten (tot 200 per dag op 150 meter hoogte) met oostelijke
bestemming die van Zaventem richting Brussel opstijgen en linksomkeer maken
naar baken Huldenberg. Bij inzetten van baan 20 wordt ditzelfde gebied
opnieuw intensief overvlogen maar dan met verkeer richting noorden. (zie
illustraties hieronder, mbv GoogleEarth, bewerking : Air Libre)
In dit fel overvlogen gebied vindt men de Nato en voor het grootste deel
kantoorparken die i.vgl.m. woongelegenheid niet hindergevoelig zijn.
Door het gebrek aan een coherent beleid zaagt de federale overheid zelf de
tak waar ze op gezeten is.
Zonder enige informatie rond de (on)leefbaarheid van de nieuwe
verkavelingslocaties worden mensen en gezinnen op nogal definitieve wijze
geconfronteerd met een omgeving waarvan ze niet onmiddellijk de hinder op
voorhand hebben kunnen inschatten (want niet zichtbaar en niet permanent).
Gezinnen steken zich in de schulden met langlopende hypothecaire leningen
en velen kunnen mettertijd de overlast niet meer harden.
Daarna afkomen met een spreidingsplan om nog meer vluchten dieper over het
dichtbevolkt Brussels gewest af te wentelen lijkt ons geen vorm van goed
bestuur.
Een voorbeeld hiervan : in de rechtszaken van Air Libre argumenteert de
advocaat van de federale staat dat de meeste vliegtuigen niet starten aan
het begin van de startbaan, maar vanop een verder afgelegen invoegstrook,
om de hinder op de inwoners van Steenokkerzeel (en de nieuwe verkavelingen
aldaar) te beperken : het gevolg is dat vliegtuigen zowel dieper als lager
het stedelijke dichtbevolkte Brussel overvliegen met alle hinder en
risico’s vandien.

De vereniging Air Libre roept de federale overheid op om een bouwstop af
te kondigen en deze ongerijmdheid tegen te houden.
In dat verband wijst de vereniging erop dat het cruciaal zou zijn in de
huidige staatshervorming om van ruimtelijke ordening rond federale
infrastructuren zoals de luchthaven van Zaventem dringend weer een federale
bevoegdheid te maken, zoals dit trouwens het geval is in andere landen met
federale structuur als Duitsland en Zwitserland.