Ontchoogeling en verbittering bij de slachtoffers van luchtverkeer uit Zaventem : Pleidooien ongerechtvaardigd uitgesteld

Deze ochtend heeft de zitting plaatsgehad in de zaak om de Brusselse geluidsnormen te doen eerbiedigen, ingediend in december 2005, door de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel.

Ter herinnering : de Brusselse geluidsnormen werden bekrachtigd en voorzien van dwangsommen door het Hof van Beroep op 25 juni 2005 met 25.000 Euro per inbreuk.

De zaak van vandaag werd ingespannen door Bruxelles Air Libre Brussel op 14 december 2005 tegen de Federale overheid, luchthavenuitbater Biac en Belgocontrol, in eerste aanleg en in de vorm van een kortgeding.
Reden van indiening van deze rechtszaak door Air Libre was de onstane blokkering van het Brussels gewest de toegekende dwangsommen op te leggen. Het zijn de Nederlandstalige leden van de Brusselse regering die in opdracht van hun partijbestuur dreigden de Brusselse regering te verlaten in desbetreffend geval.

In de besluiten van de tegenpartijen voor de zitting deze ochtend werd de grondwettelijkheid van de geluidsnormen in twijfel getrokken Nochthans heeft vorige week woensdag 10 mei de verenigde Raad van State drie arresten geveld waarin de geluidsnormen bekrachtigd werden, geluidsnormen die gelden sinds 1999.

Met het incoherente voorwendsel van deze uitspraken als nieuw element hebben de tegenpartijen Federale staat, Biac, en Belgocontrol uitstel van de pleidooien aangevraagd.
Dit ondanks het feit dat de arresten zelf geen nieuwe inhoudelijke elementen bevatten maar slechts de bestaande argumenten omtrent grondwettelijkheid en eerbied voor het evenredigheidsbeginsel bekrachtigt.

Tot grote verontwaardiging van de aanwezige slachtoffers van de luchtverkeerhinder, ondanks het protest van hun advocaten, en ondanks het ontbreken van een zinnige reden voor het aangevraagde uitstel heeft de voorzitster van de rechtbank gevolg gegeven aan deze aanvraag om uitstel en een nieuwe zitting vastgelegd op 14 september 2006.

Voor de zoveelste keer in dit luchthavendossier weigert de federale overheid zich te schikken naar uitspraken van de hoogste rechterlijke instanties van dit land.

De slachtoffers van het onbeheerste beleid van het luchtverkeer in de Brusselse regio worden weeral niet gehoord, hun basisrechten op nachtrust en een leefbare omgeving worden opnieuw met de voeten getreden, en dit ondanks de ondersteuning van hun rechten door de verenigde Raad van State, het hoogste juridisch orgaan van dit land.

Ondanks de eis van de burgers, die niet meer en niet minder vragen dan het eerbiedigen van een arrest uit 1999 inzake geluidsnormen dat door diverse rechtbanken bekrachtigd werd, beroept de overheid zich op allerlei listen om de wet niet te eerbiedigen.

De inwoners van grote delen van de agglomeratie mogen zich voorbereiden op een zoveelste helse zomer met overmatig en intensief vliegverkeer.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel stelt zich de vraag of de slachtoffers van het non-beleid van de luchthaven en de gebrekkige rechterlijke ondersteuning van hun basisrechten, zich zonder protest hierbij zullen neerleggen.