Nederlandstalige of Vlaamse politici in Brussel ?

Wiens belangen verdedigen deze beleidsmensen ?

In het dossier van de hinderbeheersing uit Zaventem nemen de Vlaamse politici in het Brussels parlement meestal het standpunt van Vlaanderen over. Vandaag deinzen ze er zelfs niet voor hun eigen regering te ondermijnen door te dreigen met het opblazen van de coalitie zoals diverse excellenties dit gisteren nog gedaan hebben.

Zowel minister Guy Vanhengel, staatssecretaris Brigitte Grouwels, als minister Pascal Smet hebben dreigementen uitgesproken tegen hun eigen minister-president Charles Picqué. Deze laatste tracht in de aanslepende onderhandelingen na jaren wanbeleid samen met minister van leefmilieu Evelyne Huytebroeck een minimum leefbaarheid voor de inwoners van het Brussels gewest op de betrokken plaatsen te herstellen of te behouden.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel veroordeeld de
verraderlijke houding van onze Vlaamse vertegenwoordigers in de Brusselse regering. Ze herinnert hen eraan dat minister Landuyt een zeer onredelijk voorstel voor ogen had voordat de Brusselse geluidsnormen door het Hof van Beroep bekrachtigd werden. Ze herinnert hen eraan dat de rechters uitdrukkelijk geoordeeld hebben dat de Brusselse geluidsnormen geen bedreiging vormen voor het voortbestaan van de luchthaven omdat slechts tien procent van het luchtverkeer een andere route dan een Brussel-route zou moeten volgen.

De vereniging wijst erop dat ministers Huytebroeck en Picqué afgelopen dinsdag een constructief voorstel ingediend hebben in de lijn van de lopende onderhandelingen waartegen de Vlaamse onderhandelaars als een slag bij heldere hemel een surrealistisch voorstel op tafel gelegd hebben. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het eisen van een berg om toch een aanzienlijke heuvel te verkrijgen. Misschien verschuilt dit zelfs een verborgen agenda om een coalitiewissel in de Federale regering te veroorzaken door deze met een crisis op te zadelen. Om zeker te zijn dat dit niet zou gebeuren stapt minister Landuyt naar cassatie tegen de Brusselse geluidsnormen terwijl de onderhandelingen nog bezig zijn, en dit nadat ministers
Picqué en Huytebroeck beloofd hebben geen dwangsommen te eisen zolang de onderhandelingen lopen, zelfs na 15 oktober.
Air Libre beschuldigt onze Vlaamse verkozenen ervan Vlaanderen te volgen om platte, opportunistische redenen, niet gehinderd door een totaal gebrek aan enige dossierkennis in dit luchthavendossier.

Onze Nederlandstalige regeringsleden zouden er beter aan doen zich degelijk te informeren over de situatie van de hinder en de risico’s van intensief vliegverkeer in onze dichtbevolkte agglomeratie en de voorstellen van hun regering, zowel als van de Vlaamse en Federale regeringen.
Welk hypocrisie en verraad moet Brussel nog verdragen ? Over de Leuvense bebouwde kom vliegt geen toestel, niet overdag en zeker niet ‘s nachts. (centrum-Leuven en centrum-Brussel liggen op resp. 12 en 10 km van de luchthavenpiste) In de Vlaamse randgemeenten moeten volgens het laatste spreidingsplan dorpskernen gemeden worden. In Parijs mag geen toestel onder de tweeduizend meter boven de stad passeren. Zoveel vraagt het Brussels gewest echter niet voor haar agglomeratie.

Dit incident van onze Vlaamse vertegenwoordigers wijst op de onrechtstreekse beperking van de autonomie van het Brussels gewest, en dit niet enkel in het dossier van de hinder van luchtverkeer. Het blijkt duidelijk dat de gezanten van Vlaanderen en Wallonië die onder de hiërarchie van een partijleider werken die de belangen van een ander gewest vertegenwoordigen, niet in staat zijn de belangen van hun kiezers te verdedigen. Het einde van België is misschien wel degelijk in het zicht.