Bruxelles Air Libre Brussel trekt naar de rechtbank om het cassatieverzoek van minister Landuyt ongedaan te maken

In naam van inwoners uit de Brusselse agglomeratie heeft de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel vandaag opdracht gegeven aan de advocaat van de vereniging- Meester G.-H. Beauthier – dezelfde eis in te dienen als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake geluidsnormen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Deze eis heeft aanleiding gegeven tot het arrest van 9 juni 2006 dat vluchten over het Brussels Gewest die de geluidsnormen overschrijden verbiedt, met opgave van dwangsommen bij inbreuken hierop. Niettegenstaande het feit dat dit arrest rekening houdt met alle mogelijke tegenstijdige bevoegdheden acht minister Landuyt het nuttig de geldigheid hiervan in Cassatie te bestrijden.

Met verbijstering hebben deze inwoners gisteren vernomen dat minister Landuyt een verbrekingsverzoek ingediend heeft bij het Hof van Cassatie tegen de mogelijke toepassing van de geluidsnormen van het Brussels Gewest, ondanks het feit dat deze bekrachtigd werden door het Hof van Beroep. Dit terwijl de Brusselse Regering zich inschikkelijk opgesteld heeft en de toepassing van de dwangommen uitstelt zolang de onderhandelingen lopen.

Of het initiatief van minister Landuyt blufpoker is of een manier om tijd te winnen doet er niet toe. De inwoners uit Brussel nemen het zekere voor het onzekere en trekken zelf naar de rechtbank.

Op deze wijze zullen zij de Federale overheid tot het naleven van de Brusselse geluidsnormen verplichten. Het behartigen van deze milieubevoegdheid wordt de Federale overheid toegewezen onder de wet van 12 januari 1993.

Door deze krachttoer toont minister Landuyt dat hij tot weinig overleg bereid is en dat zijn bekwaamheid om het algemeen belang van de inwoners te waarborgen in twijfel getrokken mag worden.

Met deze poging de rechtmatige bevoegdheden van de gewesten ongedaan te maken, en met name op gebied van milieu, zou de minister wel eens het einde van onze Federale Staat inluiden.