luchtverkeer boven dichtbevolkt gebied.

Persbericht van Bruxelles Air Libre Brussel en Inter Environnement Bruxelles

2 september 2005

De Belgische Staat en de firma BIAC leggen volgende week verantwoording af tegenover inwoners die een verbod eisen van het overvliegen van alle dichtbevolkt gebied. Het Brusselse Hof van Beroep heeft de zitting hiervan vastgelegd op 8 september.

Verschillende slachtoffers van de luchthaven hebben reeds eerder gelijk gehaald in een aantal rechtszaken tegen de Belgische Staat en BIAC. In kortgeding en bij de Raad van State werden uitspraken gedaan wat betreft deze of gene start/landingsbaan, vliegprocedures, het hanteren van bepaalde windnormen en het eerbiedigen van geluidsnormen.

De uitspraken in het voordeel van de gehinderden, al zijn die soms tijdelijk of gedeeltelijk, getuigen van een onderkenning van het leed dat aan delen van de bevolking wordt opgelegd. Soms is het resultaat het verplaatsen van de hinder van de ene naar de andere dichtbevolkte zone. Ze wijzen verder op de noodzaak deze hinder zoveel mogelijk te beperken.

Het is vandaag onontbeerlijk dat het gerecht over dit dossier een uitspraak ten gronde doet :

Is het ja dan neen gerechtvaardigd dichtbevolkt gebieden te overvliegen ondanks de gepaarde gaande hinder, vervuiling, en risico’s voor de getroffen bevolking ?

Over deze vraag zal het Hof van Beroep zich moeten uitspreken na de pleidooien van desbetreffende advocaten. De partijen zijn : de overvlogen inwoners, de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel, Inter Environnement Bruxelles, de Belgische Staat, en BIAC.

Een eerdere uitspraak op 21 mei 2003 door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaalt dat de verantwoordelijkheid betreffende milieuvervuiling bij de regulerende overheid gelegd kan worden indien zij desbetreffende activiteiten niet of onvoldoende gereguleerd heeft om het eerbiedigen van de rechten, bepaald in artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens (§ 119), te waarborgen.

De regering zal haar verantwoordelijkheid met het argument het nieuwe privé-statuut van BIAC niet van zich kunnen afschuiven.

Gezien de bevoegdheid van de verenigingen en de woonplaats van de individuele eisers (uit Ă©Ă©n van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest) blijft de vraag inzake het niet overvliegen op lage hoogte van dichtbevolkt gebied beperkt tot het grondgebied van het Brussels Gewest. Het spreekt voor zich dat een uitspraak in het voordeel van de eisende partijen voor ALLE dichtbevolkt gebied zal kunnen gelden.

In dat geval zal de overheid logischerwijze moeten overgaan tot het schadeloos stellen van de inwoners die nog aan intensieve hinder blootgesteld worden om ze de gelegenheid te bieden hun woning te isoleren of zich zonder kosten elders te vestigen.

Dit zal de enige manier zijn om een juist evenwicht te herstellen in de tegenstrijdige belangen tussen individu en maatschappij, en een stabiele toekomst te waarborgen voor de stedelijke luchthaven van Zaventem.

De openbare hoorzitting zal plaatsgrijpen om negen uur in zaal 0-F (21ste Kamer) van het gerechtsgebouw te Brussel, gelegen op het Poelaertplein.