Schuchtere pogingen om fouten uit het verleden te herstellen

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel verheugt zich te vernemen dat Vlaamse politici voorstellen doen om het aantal nachtvluchten te verminderen en de verdere bouw van woningen rond de luchthaven tegen te gaan.
De ontwikkeling van de nachtvluchten en de woningverkaveling van landbouwgronden zijn de hoofdoorzaken van de sterke aftakeling van het leefmilieu van duizenden mensen.
De voorstellen zijn een eerste positieve stap in de richting van een oplossing in de huidige crisis die het Vlaams en het Brussels Gewest tegenover elkaar stelt. Ze wijzen op een verdeeldheid in het Vlaamse kamp waar toch enige zin voor realiteit te ontwaren valt. Deze stap kan de aanleiding vormen om de vliegroutes opnieuw in vraag te stellen, en daarmee ook de negatieve gevolgen zoals lawaai, luchtvervuiling en risico’s bij het intensief overvliegen van dichtbevolkte gebieden. Ook het onderwerp schadeloosstelling moet terug op tafel komen.

Terwijl verschillende ondoordachte gebeurtenissen in dit dossier een ramp betekenen voor heel de regio, is het verheugend te zien dat sommige Vlaamse excellenties van enig gezond verstand getuigen. In het eerste geval gaf de milieuvergunnig van de provincie Vlaams-Brabant een vrijgeleide voor een toename van de nachtvluchten tot 25.000 bewegingen per jaar, stelt minister Moerman in een Openbaar Onderzoek dat nu loopt meer dan een verdubbeling van de trafiek voor op de luchthaven van Zaventem tegen ten laatste 2025, en haast de burgemeester van deze gemeente zich om de gronden rond Zaventem verder te laten volbouwen.
Voor de slachtoffers van intensief luchtverkeer is het een hart onder de riem te zien dat sommige politici een greintje gezond verstand behouden. De federale minister Renaat Landuyt stelt een woningbouwstop voor om woningvrije IN en OUT -corridors te bewaren. Minister Peeters wenst het aantal nachvluchten in 2008 af te slanken naar 18.000 bewegingen per jaar. De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel verheugt zich over deze initiatieven in de marge.
Ondanks het feit dat deze maatregelen onvoldoende zouden blijken om de nachtrust en het leefmilieu van zwaar gehinderde omwonenden te herstellen, hebben deze toch de verdienste om eindelijk een economische expansie ondergeschikt te stellen aan de gezondheid en de veiligheid van de slachtoffers van de ongecontroleerde en chaotische ontwikkeling van deze luchthaven.

Om het intensief overvliegen van dichtbevolkt gebied te vermijden zullen woningvrije IN- en OUT-corridors herteld moeten worden. Vandaag een bouwstop afkondigen zal niet volstaan : ook bestaande woningen onder vliegcorridors zullen opgekocht moeten worden. Aangezien de verschillende overheden, bij gebrek aan voorzienigheid, jarenlang geschikte corridors straffeloos hebben laten bebouwen, zullen belangrijke financiële middelen vrijgemaaakt moeten worden. Het FANVA-fonds dat onder Verhofstadt I gesticht werd zou terug in het leven geroepen moeten worden om de financiering mogelijk te maken.

Indien onze politeke vertegenwoordigers hier niet toe bereid zijn en indien de federale regering het niet opportuun acht om de activiteiten op Zaventem drastisch te verminderen, zal de vastgelopen situatie tussen Brussel en Vlaanderen niet opgelost geraken.Ê In dat geval zal de enige oplossing blijken te zijn de delocalisatie van de luchthaven of een aanzienlijk deel van haar bedrijvigheid naar bijvoorbeeld de luchthaven van Chi?vres.

Bruxelles Air Libre Brussel herinnert eraan dat de inwoners van de negentien gemeenten en van andere gemeenten in de regio niet bereid zijn de activiteiten van de luchthaven en haar expansiedromen met hun gezondheid te betalen. Net zoals voor de gemeenten in de noordrand is de maand augustus een hel geweest voor de inwoners van noord en oost Brussel in gemeenten als Haren, Evere, Schaarbeek, Laken, en de drie Woluwes. Door de het sparen op kerozine en motoren trekken vliegtuigen minder fel op waardoor de toestellen veel dieper en op lagere hoogte de agglomeratie binnen dringen, en des te meer tijdens de zomermaanden. De sluiting van baan 02/20 heeft ook voor gevolg gehad dat de enige rusturen van de week op zondag tenietgedaan werden omdat het spreidingsplan niet van toepassing was. Zoals op zaterdagen werd dan ook op zondagen het merendeel van alle opstijgende vluchten door het inschakelen van de Chabert-route op de agglomeratie geconcentreerd. Woensdag 17 augustus was trouwens voor de Brusselaars een memorabele dag. Aangezien er noord-oostenwind heerste werden de landingen over baan 07L (omgekeerde 25R) geleid. Een hele middag lang werden de bewoners onder deze route die vanuit Koekelberg dwars over de hele agglomeratie loopt naar Zaventem getrakteerd op een overdonderende passage van vliegtuigen om de twee minuten. Belgacom-werknemers beweren dat het zicht vanuit hun toren hallucinant was.

Deze luchthaven heeft dringende nood aan een beleidsplan voor een termijn van 20 jaar.
Bruxelles Air Libre Brussel eist dat in de huidige onderhandelingen een duidelijk plan opgesteld en bekend wordt gemaakt ter vervannging van de jarenlange politiek waarbij draad en pleister gebruikt werden om de boel bij elkaar te houden en de hinder van hot naar her te verschuiven.
De vereniging wijst erop dat zij reeds jaren een Tien-punten-plan voor de luchtahven van Zaventem opgesteld heeft om toekomst en zekerheid te bieden aan zowel de werknemers van de luchthaven als de omwonenden.