Vliegroutes krijgen wettelijke grond

BRUSSEL – Er ligt een wet voor die de vliegprocedures rond Zaventem een juridische grond geeft. Dat moet de luchthaven en de omwonenden rechtszekerheid bieden. Het ligt in de bedoeling van minister Landuyt het oorspronkelijke spreidingsplan vanaf nu als basis te nemen. CD&V vreest voor een betonnering van de huidige, bijgespijkerde situatie.

Tom Ysebaert

De rechterlijke uitspraken over het spreidingsplan hadden het duidelijk gemaakt: er was geen wettelijke maatstaf om de regeringsbeslissingen af te toetsen. De minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A), heeft een wetsontwerp voorgelegd om die leemte op te vullen. De ministerraad keurde zijn voorstel gisteren goed.

Het ontwerp legt de procedure vast vooraleer vliegprocedures van kracht kunnen worden. Eerst voeren Belgocontrol en het directoraat-generaal Luchtvaart een veiligheidsstudie uit, daarna volgen studies naar de capaciteit door de luchthavenuitbater Biac en Belgocontrol, en naar de gezondheidsaspecten door een externe deskundige. Daarna volgt een oordeel van een adviescommissie (wie daarin komt, is nog niet bepaald) en een openbaar onderzoek. De hele procedure zou een jaar duren.

Gezondheid slaat vooral op geluidshinder. Daarvoor zullen zowel de geluidscategorieën van de toestellen als het geluidskadaster en de frequentie van de vluchten ingecalculeerd worden. Er wordt een zogezegd stand still ingevoerd: de geluidscontouren mogen niet vergroten en het aantal sterk gehinderden mag niet groeien. Alleen in gebieden met relatief weinig hinder mag die toenemen.

In afwachting dat alle vliegprocedures door de wet bekrachtigd zijn, gelden de bestaande als conform.

Dat baart CD&V zorgen. ,,Wij verzetten ons tegen het wettelijk bevriezen van het huidige banen- en routegebruik tot augustus 2008 », zegt voorzitter Jo Vandeurzen. ,,De onaanvaardbaar onevenwichtige verdeling van de hinder tussen Vlaanderen en Brussel wordt voor jaren gebetonneerd. » Landuyt zegt dat het in zijn bedoeling ligt de situatie van het eerste spreidingsplan van maart 2004 als basis te nemen en niet de correcties na de arresten. De datum van 2008 is niet toevallig: dan trekt DHL weg. Maar Landuyt wil al voor dat jaar de bestaande procedures bekrachtigen.

De wet gaat voor advies naar de gewesten. Nadien wordt ze in het parlement gebracht. Tegen oktober-november zou ze van kracht kunnen zijn. De Raad van State wordt om een (grondig) advies gevraagd. In geen enkel ander land bestaat volgens Landuyt een wet die economie en ecologie rond luchthavens in evenwicht probeert te brengen.

ty

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.