Formateur van de Brusselse regering Charles Picqué ontvangt de Brusselse slachtoffers van het Zaventemse luchtverkeer

Brussel Air Libre Bruxelles en UBCNA-BUTV hebben deze woensdagmiddag een onderhoud gehad met de formateur van de Brusselse regering Charles Picqué. De verenigingen, die de belangen verdedigen van de inwoners van de 19 Brusselse gemeenten, hebben aan de formateur gevraagd om in de regeringsverklaring van de volgende samenstelling een duidelijke intentie op te nemen in verband met de belangen van de overvlogen Brusselaars. Dit omdat de leefbaarheid van de stad een prioriteit moet vormen van de te vormen regering.

Ondanks het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is voor luchtverkeer, is zij toch wel verantwoordelijk voor het leefmilieu en de veiligheid van de burgers die op haar grondgebied verblijven.

Via deze bevoegdheid inzake leefmilieu samen met haar inspraak op het overlegcomité Staat/Gewesten , moet ze in staat zijn een nieuw beleid voorop te stellen betreffende luchtverkeer.

Dit beleid moet erop gericht zijn een duurzame toekomst te bewerkstelligen en te waarborgen voor zowel de luchthaven als de gezinnen die vandaag hiervan slachtoffer zijn.

De voorgestelde krijtlijnen van een nieuw beleid voor luchtverkeer :

-* nachtvluchten : het heeft geen zin de hinder te verschuiven van hot naar her zoals vandaag gedaan wordt, maar een afbouwschema op tafel te leggen om te komen tot een afschaffing van de nachtvluchten.
-* dagvluchten : om deze luchthaven te tolereren op een afstand van twee kilometer van de hoofdstad moet gestreefd worden naar het vervoer van passagiers binnen Europa waar geen HST-verbinding voorzien is.
-* billijke spreiding : het « billijk spreidingsplan » onmiddellijk vervangen door een nieuw « billijk verdeelplan » (Fr. « rĂ©partition Ă©quitable » – originele vermelding). Dit verdeelplan zou rekening houden met de bevolkingsdichtheid en zowel de hinder als de gevaren boven dichtbevolkt gebied beperken.
-* vergoeding van slachtoffers : de inwoners waar de hinder van het « billijk verdeelplan » moeten een vergoeding krijgen om hen toe te laten zich zonder kosten elders te huisvesten.
-* privatisering : vooraleer Biac verkocht wordt, moeten parlementsleden zich uitspreken over welke maatregelen opgelegd zullen worden aan de toekomstige luchthavenbeheerder om het algemeen belang te beschermen.

De formateur heeft zich verbonden om in de regeringsverklaring deze problematiek op te nemen zodat in de nieuwe legislatuur het dossier op een ernstige wijze behandeld wordt.

De verenigingen zullen attent blijven op de verdere evolutie van dit dossier tijdens de regeringsvorming. Er werd afgesproken in de nabije toekomst verder overleg te plegen.