De meeste politieke partijen hebben geen toekomstvisie

Bruxelles Air Libre Brussel heeft onlangs onze politieke partijen aangeschreven om hun standpunt te geven op haar voorgestelde “Tien-punten-plan voor een duurzaam beleid en een zekere toekomst voor de luchthaven van Zaventem”.
Alle politiek partijen zijn het erover eens dat het zo niet verder kan en dat er ingegrepen moet worden. Daarentegen heeft geen enkele partij blijk gegeven van een lange-termijn-visie om de toekomst van de luchthaven en haar omwonenden veilig te stellen. Dit is bijzonder zorgwekkend.

De luchthaven van Zaventem wordt reeds 50 jaar lang zonder enig toekomstplan beheerd, met om de haverklap wisselende maatregelen. De huidige crisis roept hier een halt aan en dwingt tot nadenken. De burgermaatschappij heeft de politici hierover geïnterpelleerd. De meerderheid der partijen heeft niet van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de plaats die de luchthaven van Zaventem in het Europa van 2020 zal innemen, te herdefiniëren.

Wij zijn verheugd over het feit dat alle politieke partijen de moeite genomen hebben op het plan te reageren, terwijl de Minister van Mobiliteit, noch de Eerste Minister, noch de Vice-Eerste Minister enige melding van ontvangst gestuurd hebben.

Slechts Ă©Ă©n uitzondering, en die is van tel : ondanks verschillende herinneringen hebben PS en SP.A-Spirit op de vraag gereageerd. Ze schijnen geen belang te hechten hun kiezers in te lichten over hun toekomstplannen aangaande de luchthaven, niettegenstaande hun grote mate van betrokkenheid in het beheer van de luchthaven.

Het lijkt of de dialoog met de burgermaatschappij nog niet op de agenda staat van de Belgische socialistische partijen. Dit gebrek aan eerbied is verwonderlijk en zal zijn tol eisen tijdens de verkiezingen in Brabant.
De analyse van het antwoord die de partijen gegeven hebben geeft een duidelijke tweespalt tussen Franstalige en Nederlandstalige partijen, wat bijzonder nadelig is voor een federaal dossier als deze. Een ander tweestpalt komt aan de oppervlakte tussen partijen in de meerderheid en partijen in de oppositie.

De analyse blijft onvolledig aangezien de socialistische partijen niet in hun kaarten hebben laten kijken.

De noord-zuid-tweespalt is te herleiden tot volgende twee punten :

-# de meeste Vlaamse partijen geven voorrang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem en beschouwen dit prioritair voor de economie en de werkgelegenheid in Vlaanderen. Al de rest is ondergeschikt.
-# de Franstalige partijen, voor wie de luchthaven weinig economisch voordeel of werkgelegenheid oplevert, beschouwen de nachtrust, de veiligheid en het leefmilieu van de omwonenden belangrijker. Dit mag de economische expansie echter niet in de weg staan.

Zelfs Groen! en Ecolo hebben geen gemeenschappelijk strategisch standpunt.

De regerende politieke partijen op federaal vlak (PS/SP.A-Spirit/VLD/MR) blijven geloven in een “billijke spreiding” op basis van een geluidkadaster dat nooit opgesteld is. Dit laatste is geen belemmering geweest voor een “voorlopige spreiding”, en hierin worden ze bijgestaan door CD&V. Over het criterium bevolkingsdichtheid bestaat onenigheid.

Het FDF met een meerderheid Brusselse kiezers scheidt zich in dit dossier duidelijk af van MR, en neemt een houding dat dicht bij dat van Ecolo aanleunt.

Er lijkt een consensus te bestaan over drie minder belangrijke voorstellen uit ons tien-punten-plan :

-* verschuiven van startdrempels en verhogen van de stijghoek ; deze verminderen het aantal personen door de hinder getroffen.
-* oprichting van en onafhankelijk organisme dat toziet op de juiste toepassing van routes en procedures, met bevoegdheid tot sanctionneren.

Op Ă©Ă©n belangrijk punt zijn er evenveel voor- als tegenstanders : het voorrang geven aan vervoer van passagiers, en als dusdanig de waaier van activiteiten specialiseren en beperken. De tegengestelde standpunten hierbij zijjn niet noord-zuid gebonden.

Wat betreft het afschaffen van de nachtvluchten ontdekken we paradoxale houdingen : meerdere partijen die tegen de afschaffing zijn om economische redenen spreken zich nochtans uit voor een beperking van het aantal bewegingen op 25.000 per jaar. Terwijl diezelfde partijen ook weten dat deze beperking het vertrek van DHL, die de voornaamste nachtelijke operator is, teweeg zal brengen. Er zijn blijkbaar nog altijd partijen die zich inbeelden de expansie van de luchthaven te verzekeren, maar niet beseffen dat de buitenmaatse ontwikkeling oorzaak wordt van de volledige delocalisatie van de luchthaven op korte of middellange termijn.

Het tabel in bijlage geeft een overzicht van de verschillende partijstandpunten ten aaanzien van ons tien-punten-plan. Deze zal betrokken lezers helpen bij het bepalen van hun kiesgedrag tijdens de komende verkiezingen.

Een toenemend aantal burgers in het Brussels Gewest en de Brusselse rand verklaren tijdens komende verkiezingen de partijen MR/PS/VLD/SP.A-Spirit te zullen sanctionneren. Ze gaan ervan uit dat deze partijen verantwoordelijk zijn voor de onmenselijke toestand die ze opgelegd kregen.

Klik hier om de volledige antwoorden van de partijen te lezen en enkele van onze reakties hierop.

Synthese van de standpunten van de politieke partijen aangaande de toekomst van Zaventem

| |MR|FDF|PS|chH|Ecolo|VLD|SP.A|Groen|CD&V|
|Beperking naar passagiersvervoer + afbouw andere functies|NEEN|JA|-|JA|JA|NEEN|-|JA|NEEN|
| Voorrang aan Europese bestemmingen boven de 600 km|NEEN|JA|-|JA|JA[[zonder uitsluiting van passagiers/cargo, op voorwaarde dat het aantal vluchten en de overlast tot aanvaardbare proportie herleid wordt]]|NEEN|-|JA[[afstanden onder de 500 km]]|NEEN|
|Sluting ven de luchthaven ‘s nachts tussen 23.00 en 06.00 uur|NEEN[[zal zich ernaar schikken indien verbod overal in Europa]]|JA|-|NEEN[[verzet tegen overschrijden van huidig plafond 25.000 nachtvluchten/jaar]]|JA[[gewaarborgd acht uur slaap voor iedereen, met een nachtelijke sluittijd van 7 uur (Ă©Ă©n uur verschil tussen landingen en opstijgen in verschillende zones) ]]|NEEN|-|JA[[de huidige 25.000 mogen slechts naar beneden toe aangepast worden. heeft in het Europees Parlement voorstellen gedaan om een volledig verbod op nachtvluchten in heel Europa]]|NEEN[[nachtvluchten
verbieden voor toestellen met een geluidsquota > 4, tijdens een nacht van acht uur, niet zeven uur zoals vandaag het geval is]]|
|Snelle verbinding met Brussel-Zuidstation + check-in ter plaatse|-|JA|-|-|JA|NEEN[[verkiest het ‘diabolo-project’ dat de luchthaven met HST en buurtspoorweg beter ontsluit ]]|-|NEEN[[verkiest de rechtstreekse aansluiting van de luchthaven met de HST en met check-in mogelijkheid in Luik en Antwerpen]]|NEEN|
|Vliegverbod over alle dichtbevolkt gebied|NEEN[[) geluidskadaster en bevolkingsdichtheid moeten aan de basis liggen van definitieve vliegroutes]]|JA|-|JA|JA|NEEN|-|NEEN[[voorstander van een billijke spreiding in combinatie met een progressieve afbouw van de nachtvluchten en het instellen van een plafond voor dagvluchten]]|NEEN|
| Herstellen van woningvrije vliegcorridors, met vergoeding/opkoopregeling voor zwaarst getroffen woningen|-[[wenst instellen van isolatieprogramma ]]|JA|-|JA[[) woningbouwverbod in de meest blootsgestelde zones en voor het vergoedingsfonds]]|JA|NEEN[[gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen nieuwe hinderzones toelaten door het verlenen van bouwvergunningen op ongeschikte plaatsen, het isolatiepramma moet herzien worden i.f.v. de maximale spreiding]]|-|NEEN[[vandaag niet meer mogelijk gezien het beleid omtrent ruimtelijke ordening]]|NEEN[[) vandaag niet meer mogelijk gezien het beleid omtrent ruimtelijke ordening]]|
|Verschuiven van startdrempel en verhogen stijghoek|JA|JA|-|JA|JA|-|-|JA|JA|
|Exploitatievergunning BIAC aanpassen vóór privatisatie + milieuverplichtingen|NEEN|JA|-|-[[een permanent interministerieel comité met alle betrokken ministers uit het Brussels Gewest en Vlaanderen moet hierover beslissen]]|JA[[bepalen van maximum aantal bewegingen en het stimuleren van minder geluidsproductie (8) vooraleer de privatisering van BIAC]]|NEEN[[tijdens privatisering van BIAC zal aan de nieuwe vennootschap de huidige beperkingen opgelegd worden via een vergunning ]]|-|JA|-[[maakt melding van milieumaatregelen enkel voor aangrenzende gemeenten : geluidswallen en proefdraaihal (in kader van milieuvergunning) ]]|
| Onafhankelijk controleorganisme met ontradende verbaliserende bevoegdheid|JA|JA|-|JA|JA[[vooraleer de privatisering van BIAC ]]|-|-|JA|JA[[opdracht toe te wijzen aan de twee verantwoordelijken van de ombudsdienst voor de luchthaven.]]|
|Verhogen van stijg- en landingsrechten om aantal bewegingen te beperken|NEEN|JA|-|-|JA[[verhoging van rechten moet gaan naar een fonds om alternatieve transportwijzen te stimuleren]]|JA[[voorkeur voor variabele taksen i.f.v. tijdstip en i.f.v. geproduceerd geluid]]|-|JA|NEEN|