Daedalus en Actienoordrand tonen hun ware gezicht

Sinds enkele dagen verliezen Daedalus en Actienoordrand hun koelbloedigheid en richten hun pijlen op al wat beweegt.
De toepassing van de spreiding van dag- en nachtvluchten, uitgevoerd door Minister Anciaux onder druk van deze actiegroepen, lijkt meer problemen te scheppen dan op te lossen. Regelmatig worden de inwoners van het Brussels Gewest en de vereniging Bruxelles-Air Libre-Brussel door deze organisaties aangevallen omdat zij het lef hebben de onrechtvaardige situatie aan te klagen. Deze groepen proberen in hun kielzog de bewoners van zowel de noordrand als de oostrand mee te trekken door hen als oplossing nog meer vluchten boven Brussel te beloven. Tijd om een antwoord van Bruxelles-Air Libre-Brussel.

Air Libre stelt vast dat de nachtvluchten boven dicht bevolkte gebieden de nachtrust van een groter deel van de bevolking ernstig verstoort, zonder dat er sprake is van enige compensatie, en dat men er ook niet in slaagt de verwachte rust te brengen voor de noordrand. Het is een flop over de ganse lijn. Als er niet dringend politieke verandering komt zullen we getuige zijn van toenemende wanhoopsdaden zoals dit onlangs het geval was. De uittocht van bemiddelde Brusselaars zal toenemen als er geen sterk signaal komt van overheidswege die hoop geeft aan de bewoners van de overvlogen gebieden.

Er zijn geen zesendertig oplossingen voor de nachtvluchten uit de stedelijke luchthaven van Zaventem: ze moeten afgeschaft worden zoals de verenigen van buurtbewoners, met uitzondering van Daedalus en Actienoordrand, dit vragen. Deze laatsten verkiezen iedereen op te zadelen met de hinder van de nachtvluchten… Dat valt natuurlijk in goede aarde bij veel burgers uit de noordrand die maar liefst 67% uitmaken van de werknemers van DHL. Onlangs kreeg zelfs een burgemeester uit de oostrand een voorstel om samen te spannen om meer en zwaardere nachtvluchten recht over Brussel te sturen. Het verleden bewijst dat demagogie geen efficiĂ«nt middel is om complexe politieke problemen op te lossen. Het volstaat te kijken naar het aantal burgers uit de noordrand die de petitie ‘geen nachtvluchten”[[Europese petitie tegen nachtvluchten, een initiatief van Groen ! : [->http://www.geennachtvluchten.be] ]] ondertekende om te weten dat de kliek rond Actienoordrand en Daedalus niet door alle bewoners wordt gevolgd.

Om DHL ten alle prijze in Zaventem te houden, zal het niet voldoende zijn om de 16.000 nachtvluchten over 300.000 personen te spreiden. Men moet er vanuitgaan dat een verdubbeling geëist wordt (34.000 vluchten) en indien dit niet kan, dan zou dit bedrijf haar Europees sorteercentrum overbrengen naar Leipzig of Vatry, en waarschijnlijk niet naar Bierset.

Actienoordrand en Daedalus hebben de regering en Bert Anciaux in een impasse gebracht. De Vlaamse pers [[ kranteartikel van Guido Meeusen in « De Tijd » : [->art363] ]] begint zich het nut af te vragen van deze nachtelijke economische activiteit die ten koste gaat van de gezondheid van duizenden andere werknemers en die aan de gemeenschap jaarlijks 6 milliard frank kost [[ [studie van prof. Annemans (RUG) februari 2004->https://www.bruairlibre.be/IMG/pdf/annemans.pdf] ]].

Wat betreft de dagvluchten (waarvan 89% van de vertrekken boven het Brussels Gewest plaatsvindt) stelt Air Libre dat een beheersing van dit verkeer slechts mogelijk is als deze luchthaven zich specialiseert in pesoonsvervoer over grotere afstanden dan 600 km. Een verkeer dat zou moeten gebeuren over ‘groene corridors’ en waarbij de actuele bewoners de kans moeten krijgen om te verhuizen zonder zelf de kosten te moeten dragen. Het is waanzin voor te stellen om landingen te laten plaatsvinden recht over Brussel, zoals Bert Anciaux dit aan het bestuderen is om noordrand en oostrand te verlichten.

De verboden zone van het paleis van Laken overvliegen om beter te kunnen spreiden over de rest van Brussel is illegaal en onverantwoord.

De strategen van Daedalus verwijten Air Libre dat zij het eerbiedigen van het KB eisen dat deze symbolische functie beschermt. Bij het voorstaan van meer bescherming voor dichtbevolkte gebieden omwille van risico’s op ongevallen of aanslagen, trachten zij aan te tonen dat een afleiding op zo’n korte afstand van de luchthaven onmogelijk is. Ze minimaliseren de risico’s van ongevallen bij het opstijgen en landen en vergeten dat een simpele raketlanceerder, afgevuurd vanop het dak van een gebouw voldoende is om een vliegtuig neer te halen bij het opstijgen.

Dezelfde strategen prediken het negationisme wanneer Air Libre het gebrek aan coherente politiek van ruimtelijke ordening vanwege de Vlaamse overheid aanklaagt. Dit wordt nochtans bevestigd door een volksvertegenwoordiger van de SPA, Jos Bex. Het is niet Brussel, dat al veel langer bestaat dan de luchthaven, dat onteigend moet worden.

Deze twee organisaties voelen zich in de hoek gedreven en verstoppen hun afkeer ten aanzien van Brussel niet langer. Ze geraken meer en meer geĂŻsoleerd aan Vlaamse kant, en zelfs onder hun eigen bevolking. Het is dus normaal om te proberen de fout in de schoenen te schuiven van die egoĂŻsten in Brussel, oorzaak van alle kwaad.

De toepassing van het plan Anciaux bewijst in de praktijk te steunen op een groot aantal foutieve beloftes en leugens rond dit voorstel tot “eerlijke spreiding”. Het tij is aan het keren en het mogelijk vertrek van Bert Anciaux naar de gewestregering zou het einde kunnen betekenen van deze wankele theorie.

Het wordt hoog tijd dat de overheid de toestand objectief evalueert om tot een ander inzicht en beleid te komen. Air Libre stelt zijn 10-punten-plan voor [[ [Tien-punten-plan voor een duurzame toekomst van de luchthaven van Zaventem->art321] ]] als basis voor een nieuwe duurzame politiek van het luchtverkeer in Zaventem.