Bevolkingsdichtheid toch bepalend bij opstellen vliegroutes

Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, verbaast vriend en vijand met zijn antwoord op enkele parlementaire vragen : De Minister verklaart wijzigingen in zijn spreidingsplan aan te brengen met als doel de hinder in een aantal “dorpskernen” te verlichten.

Nieuw aan dit initiatief is dat tot hiertoe de Minister altijd duidelijk gemaakt heeft dat met het aantal getroffen mensen geen rekening gehouden moest worden in zijn plan van “billijke spreiding”. Iedereen zou volgens het democratisch principe hinder opgelegd krijgen, hetgeen het aantal slachtoffers van de hinder zowel in het Brussels Gewest als in de Oostrand gevoelig heeft doen toenemen.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel heeft op 9 mei (1) Minister Anciaux aangeschreven en hem gefeliciteerd voor deze laattijdige, doch uiterst wijze maatregel. Ze is verheugd voor de verlichting van hinder in desbetreffende dorpskernen die hun leefomgeving hersteld zien. In deze brief vraagt de vereniging aan de Minister om deze maatregel algemeen uit te breiden tot alle dichtbevolkte woonkernen.
De vraag bleef tot op heden onbeantwoord.

Het opzet was hem blijkbaar duidelijk. Inderdaad, de vraag kan en moet gesteld : enerzijds wil hij dorpskeren sparen en anderzijds worden meer routes met meer verkeer over het dichtbevolkte Brussel uitgetekend. Het een valt met het ander niet te rijmen. Is dit wat hij bedoelde met “billijke spreiding” ?

Bruxelles Air Libre Brussel heeft zojuist haar juristen hiervan op de hoogte gebracht waarna maatregelen getroffen zullen worden om de factor “dichtbevolkt gebied” overal, zonder enige discriminatie, te laten gelden. De Minister zou hiertegen kunnen inbrengen dat deze verschuivingen enkel binnen de beperkte, door hem gecreĂ«erde zones, gelden. Het schoentje wringt echter : deze zones hebben geen enkel administratief, noch wettelijk bestaansrecht. Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn plannen van spreiding en hinder als Ă©Ă©n geheel moet worden beschouwd is een Ă©Ă©nzijdige, ongegronde beslissing.

Nochtans heeft de beslissing van Minister Anciaux inzake het niet overvliegen van dorpskernen twee principes gehuldigd die onze vereniging in haar “Tien-punten-plan voor een duurzame toekomst van de luchthaven van Zaventem” (2) voorop stelt :

-# Verbod van luchtverkeer over dichtbevolkt gebied op minder dan 2000 meter hoogte.
-# Een beleid opstellen van ruimtelijke ordening zodat vliegcorridors hersteld worden. Deze zullen woningvrij zijn en zowel een industriële als een landbouwkundige bestemming hebben. (vergoeding van de meest getroffen burgers, die kosteloos elders een woonst aangeboden krijgen, en het verbod van woningbouw onder deze prioritaire vliegcorridors)

Een kleine misstap die grote gevolgen zou kunnen hebben.(1) courrier au ministre de la Mobilité

BRUXELLES AIRLIBRE BRUSSEL asbl/vzw

Ă  Monsieur Bert Anciaux
Ministre de la Mobilité

Bruxelles, le 9 mai 2004

Monsieur le Ministre de la Mobilité,
concerne : verlichting voor een aantal dorpskernen

De votre courrier au Noordrand et de votre réponse orale au parlementaire François-Xavier de Donnea il ressort clairement que vous allez apporter des corrections à votre « spreidingsplan » (a).

Une d’entre elles a pour but de ne plus survoler le centre des villages (dorpskernen).
Vous dites : « … een aantal routes die nu pal over dorpskernen gaan, willen we ernaast leggen ».

Cela nous semble une mesure tardive, mais pleine de sagesse, dont les populations bénéficiaires vous seront reconnaissantes.

Pouvez-vous nous confirmer que vous venez donc de dĂ©cider de tenir compte, dorĂ©navant, de la densitĂ© des populations survolĂ©es dans l’Ă©tablissement des routes aĂ©riennes ?

En attendant le plaisir de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en nos respectueuses salutations,

Pour Bruxelles Air Libre Brussel asbl/vzw

Yvan Vandenbergh

administrateur.

(a) Le texte de la dĂ©claration gouvernementale originale annonce un « plan de rĂ©partition des vols », mais vous prĂ©fĂ©rez toujours vous rĂ©fĂ©rer Ă  la traduction nĂ©erlandaise incorrecte « spreidingsplan », qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e ultĂ©rieurement. La rigueur dans le vocabulaire retenu n’est pas sans importance, ni sans consĂ©quences, pour la mise en œuvre pratique de ce plan.(2) Dit plan hebben wij onlangs aan alle politieke partijen voorgelegd met de vraag ons hun standpunt bekend te maken nog vóór de verkiezingen.