Wordt de Brusselse agglomeratie het ultieme slachtoffer van de uiteindelijke spreiding ?

Voor de zoveelste keer wordt het spreidingsplan voor de vluchten van en naar Zaventem aangepast. De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel wijst erop dat de minder vermogende inwoners van de Brusselse agglomeratie de uiteindelijke slachtoffers dreigen te worden van heel de koehandel en het getouwtrek rond de hinder van vliegverkeer.

Naar aanleiding van het recente arrest van de Raad van State past minister Landuyt voor de zoveelste maal het spreidingsplan aan. Baan 02/20 zal op zaterdag niet meer gebruikt worden, en het luchtverkeer zal overgeheveld worden op de banen 25R en 25L. Dit betekent dat alle vertrekkende vluchten opnieuw geleid zullen worden naar de dichtbevolkte Brusselse agglomeratie waarvan een deel heel het Brussels Gewest van oost naar west doorkruist, en waarvan andere delen heel noord-oost Brussel overvliegen vooraleer naar Noord- en Oostrand af te buigen. Deze maatregel werd blijkbaar zonder dralen toegepast : de Brusselaars hebben dit voorbije zaterdag ten volle beseft.

Air Libre herinnert eraan dat het gebruik van startbaan 25R in de eerste spreidingsplannen het volledige week-end tot zondag 17.00 uur geschorst werd ter compensatie van het ononderbroken gebruik ervan op weekdagen van 06.00 tot 23.00 uur en gedeeltelijk gebruik ‘s nachts.
De verschillende aanpasssingen hebben dit schema herleid naar één zaterdag op twee, dan naar een halve zaterdag op twee, en nu naar de volledige afschaffing van de « vrije » zaterdag.

In een recent verleden heeft minister Anciaux de Chabert-route weer ingesteld dat in het week-end Meise en omstreken zo goed als vliegvrij maakt door een grote hoeveelheid verkeer tijdens het week-end dwars over zogezegde »ontvolkte » Brussele kantoorwijken te sturen.
Door opeenvolgende wijzigingen zoals het herinvoeren van de Chabert-route, de nieuwe kanaalroute ‘s nachts over centrum-Brussel, het invallen van de noordrand-routes naar de gemeenten aan de binnenkant van de ring, en de nieuwe route over de beschermde zone van het koninklijk paleis worden de facto de inwoners van de Brusselse agglomeratie de eerste slachtoffers van de recente aanpassingen en van deze laatste wijziging.
Deze inwoners beschikken niet over dezelfde middelen noch over dezelfde politieke steun als de rijkere inwoners van noord- en oostrand en dreigen dus het gelag te zullen betalen van deze koehandel.

Bruxelles Air Libre Brussel legt al jaren de nadruk op het feit dat de spreiding een maat voor niets is. De hoeveelheid verkeer, samen met de aanwezigheid van de Brusselse agglomeratie en de volgebouwde omgeving van de luchthaven, maken dat het aantal slachtoffers bij een spreiding veel te groot wordt en geen draagvlak toelaat voor het verder functioneren van de luchthaven van Zaventem. Getuige hiervan de diverse lopende en verder op til zijnde rechtszaken. De enige uitweg is een beleid van ruimtelijke ordening in te voegen waarbij vliegcorridors hersteld worden onder dewelke toestellen hoogte kunnen winnen zonder teveel mensen te hinderen. Dit is reeds jaren het geval voor landende toestellen en er is geen reden om dit niet op een of andere manier voor opstijgende toestellen te realiseren. Het is niet omdat een beperkt aantal mensen zich is gaan vestigen op plaatsen waar traditioneel intensief gevlogen werd dat vandaag een maximaal aantal mensen belast moet worden met dergelijke overlast dat indruist tegen de fundamentele rechten van de mens waaronder recht op nachtrust en recht op prive-leven.

Minister Landuyt heeft aangekondigd de vliegroutes, de spreiding, en de gepaard gaande hinder in wetteksten te willen gieten.
Air Libre veroordeelt dit initiatief met klem omdat de minister bij deze het principe van de scheiding der machten met de voeten treedt. Dit betekent niet meer en niet minder dan een aantasting van de democratische staat waarin wij leven.

Bovendien zondigt de minister hiermee tegen de Europese richtlijnen inzake hinder van vliegverkeer dat het streven naar zo weinig mogelijk gehinderden voorop stelt.
De vereniging kondigt aan dat ze al het mogelijke zal doen om de minister tegen te houden deze maatregelen tot uitvoer te brengen.